Relax Melodies: Sleep Sounds

Ipnos Software

Health & Fitness

ipnossoft.rma.free

Ng? v?n d?? Ch?ng m?t ng?? Ti?ng ?n tr?ng du?c cá nhân hoá, ng? âm thanh và thi?n có th? giúp b?n ng?! L?y l?i quy?n ki?m soát c?a gi?c ng? c?a b?n v?i nh?ng giai di?u thu giãn, các ?ng d?ng ph? bi?n nh?t c?a gi?c ng? d?c trung trong t?p chí People, Mashable và nhi?u hon n?a. T?i v? các ?ng d?ng, pha tr?n âm thanh, thêm m?t thi?n và t?n hu?ng d?y d? dêm c?a gi?c ng? nhu b?n dã không trong m?t th?i gian dài! T?t c? các công c? c?n thi?t cho roi xu?ng ng?: * L?a ch?n c?a ng? âm thanh, ti?ng ?n tr?ng & giai di?u b?n có th? k?t h?p d? t?o ra không gi?i h?n ambiences * Nam ngày thi?n d?nh chuong trình d? d?t du?c m?c tiêu c? th? gi?c ng?: – Ng? ánh sáng -Cang th?ng lo âu & -U?c mo -Deep Sleep (coming soon!) -Ng? trua (coming soon!) -15 SOS m?t ng? bu?i d? du?c giúp d? ngay l?p t?c -N?i dung m?i du?c thêm vào hàng tháng, bao g?m c? âm thanh * 6 khác nhau brainwaves t?n s? d? cho phép b?n ti?p c?n nhà nu?c c? th? thu giãn. Binaural nh?p & isochronics âm thanh có s?n. Ng? m?t cách d? dàng, th?c d?y-up làm m?i và c?i thi?n cu?c s?ng c?a b?n trong m?i khía c?nh. Ngay c? khi em bé c?a b?n s? có m?t dêm t?t hon! C?n tr? giúp v?i các ?ng d?ng ho?c thi?n? Thu di?n t? support@ipnossoft.com EULA: http://www.ipnossoft.com/eulaAlphabetical

Genres