iflix

iflix Sdn Bhd

Entertainment

iflix.play

Vui choi gi?i trí không gi?i h?n? B?n dã nh?n nó! Ch?n t? m?t thu vi?n l?n c?a gi?i thu?ng cho th?y & phim. Dòng ho?c t?i v? & xem Offline ph? bi?n phim truy?n hình, b? h?p, iflix exclusives, 24 gi? m?i ngày nh?n t?p, b? phim, yêu thích ti?ng Mã lai, Hàn Qu?c hits và toons ngay c? cho tr? em! T?n hu?ng ch?t lu?ng streaming trên b?t k? thi?t b? ho?c cho m?t kinh nghi?m xem l?n hon, k?t n?i v?i TV c?a b?n. Ph?n t?t nh?t là, t?t c? m?i th? là v? các di?u kho?n c?a b?n - không có qu?ng cáo, không có h?p d?ng và b?n có th? h?y b? tr?c tuy?n b?t c? lúc nào. Nh?n du?c c?a b?n 1 tháng không gi?i h?n truy c?p bây gi?. Chúng ta hãy choi! -Theo dõi trên b?t k? thi?t b? và các dòng su?i trên 2 cùng lúc -B?n có th? th?m chí t?i v? & xem Offline -Ph? d? ti?ng Anh, ti?ng Mã lai, Indonesia, Thái Lan, Mi?n di?n, ti?ng Vi?t & Sinhala có s?n -Khám phá các n?i dung m?i v?i danh sách nh?c & b? suu t?p -Dành riêng cho tr? em ph?n -Không qu?ng cáo, không có h?p d?ng, h?y b? tr?c tuy?n b?t c? lúc nào * Xin luu ý r?ng n?i dung du?c hi?n th? trên các ?nh ch?p màn hình có th? không có ? nu?c b?n.Alphabetical

Genres