Nonstop Show

Wisageni Studio

Simulation

com.wisageni.NgamenNonstop

Ramadhan là b?t d?u, hài lòng nh?n an và chu?n b? cho Eid al Fitr nam 2017! B?t c? ai, b?t d?u s? nghi?p nhu các nh?c si du?ng ph? d? là th?c s? siêu sao th?n tu?ng trong th? gi?i âm nh?c! Bên trong m?t chi?c xe buýt, hành trình u?c mo và ni?m vui c?a b?n b?t d?u. Ti?p t?c luy?n t?p, an t?i, b?n có th? là m?t ngu?i giàu và n?i ti?ng n?i ti?ng hàng d?u. Khiêu vu cùng v?i b?n bè c?a b?n. M?t trò choi clicker nhàn r?i, ch? c?n ch?ng sét nhân v?t c?a b?n d? b?t d?u nh?y và gi?i trí t?t c? m?i ngu?i! L?c di?n tho?i ho?c máy tính b?ng và co th?, b?ng cách s? d?ng c?a riêng b?n yêu thích hát. Nh?c pop, rock, country, jazz, hip hop, reggae ho?c dangdut! Cùng v?i vui ông Driver và Kendang Guy, qu?n lý thu nh?p c?a b?n d? nâng c?p k? nang c?a b?n, trang ph?c và các giai do?n khác nhau c?a mát m? và tuy?t v?i. Con du?ng m?i s? cung c?p cho b?n khán gi? m?i. Nâng c?p các khán gi? c?a b?n có th? tang thu nh?p c?a b?n. TÍNH NANG -Th?i gian d? dàng và dáng giá passer - Clicker nhàn r?i trong game v?i l?c Ti?n ích c?a b?n. Xây d?ng co b?p c?a b?n quá! -4 giai do?n v? trí: xe buýt, nhà hàng, Sân vu?n dô th?, giai do?n. -M?t s? trò choi Mini d? có du?c thêm thu nh?p: Wheel of Fortune, Om Telolet Om, ki?m tra tài s?n c?a b?n v?i h?p lucky, Mantabs Video và phá v? con gián. -4 nhân v?t chính d? l?a ch?n: Mimin, Ari Hamzah, Budi Gudboi và cô gái Hàn Qu?c k-pop: Sun Gwe Dong. -R?t nhi?u các d?i tu?ng khác nhau ? m?i v? trí b?n có th? m? khóa nâng c?p. M?i và m?c d? lên t?t c? chúng là dánh và ngu?i hâm m? trung thành c?a b?n. -Qu?n lý chi?n lu?c tài chính c?a b?n, b?n nh?n du?c t? chuong trình c?a b?n, ngay c? khi b?n dang di. Nâng c?p danh ti?ng, s? xu?t hi?n và kh? nang c?a b?n. -Tìm hi?u di chuy?n m?i, trang ph?c và thi?t b? các bi?n th? cho m?i ký t?. -Trang trí xe buýt, nhà hàng và khu vu?n v?i bi?u ng?, di?u hòa, rèm, hình n?n m?i, vv. -Là t?t nh?t! Làm vi?c trên các nhi?m v? b? ích, có du?c nh?ng thành t?u và g?i b?n d? leaderboards -Ð?ng quên d? ti?t ki?m c?a b?n ti?n tri?n và nh?ng thành t?u d? dám mây ti?t ki?m d? b?n có th? có m?t tr? l?i d? li?u c?a b?n. B?n có th? truy c?p và luu thông qua Menu tuøy choïn. -Trò choi n?i dung và qu?ng cáo ti?t ki?m cho tr? em và gia dình. -Có th? choi tr?c tuy?n, các kích thu?c nh? cho luu tr? Ti?n ích c?a b?n -B?n có th? choi b? suu t?p nh?c c?a riêng b?n trong trò choi. (Bài hát danh sách trình don có th? du?c truy c?p thông qua các nút trên bên ph?i. S? d?ng b?t k? bài hát mp3 ho?c wav b?n có) Thôi nào, di chuy?n co th? c?a b?n và các ti?n ích, thông qua vi?c dánh b?i!! Ánh sáng lên ngày c?a b?n và chúc m?ng! ----------- Trò choi này c?n s? cho phép c?a b?n d? d?c và thay d?i d? li?u, do dó, b?n có th? m?t m?t ?nh ch?p màn hình và s? d?ng c?a riêng b?n truy c?p bên trong các trò choi: -READ_EXTERNAL_STORAGE: Truy c?p này là c?n thi?t d? có trò choi ?nh ch?p màn hình cho dang trong phuong ti?n truy?n thông xã h?i (khi s? d?ng tính nang chia s?). Nó du?c s? d?ng d? ti?t ki?m dung lu?ng internet d? xem qu?ng cáo. Nó du?c s? d?ng d? d?c các t?p tin mp3 và wav d? du?c choi trong các trò choi. -WRITE_EXTERNAL_STORAGE: Truy c?p này c?n thi?t cho vi?c t?o các trò choi ?nh ch?p màn hình. -B?n c?n kho?ng 90 mb r?ng lí d? kh?i d?ng các trò choi dúng cách. ----------- Chia s? v?i b?n bè c?a b?n, do dó, chúng tôi có th? ti?p t?c c?p nh?t các trò choi. Làm cho nó nhi?u hon gi?i trí, vui v? và h?nh phúc. B?t k? thông tin ph?n h?i, câu h?i và g?i ý r?t quan tr?ng d?i v?i chúng tôi. Theo Facebook c?a chúng tôi d? gi? C?p Nh?t v?i các thông tin, s? ki?n và khuy?n mãi t?i https://www.Facebook.com/nonstopshow/Alphabetical

Genres