Wi-Fi Walkie Talkie

Web Star

Communication

com.webstar.walkies

WiFi Walkie Talkie là m?t ?ng d?ng Push-to-Talk cho phép b?n d? nói chuy?n mi?n phí qua m?ng không dây. V?i ?ng d?ng này, b?n có th? truy?n t?i d? li?u gi?ng nói c?a b?n d? t?t c? các thi?t b? trên cùng m?t m?ng ho?c b?t k? thi?t b? nào mà b?n bi?t d?a ch? IP c?a nó. Làm th? nào b?n có th? s? d?ng ?ng d?ng này không? N?u b?n mu?n g?i thu tho?i d?n ngu?i dùng, b?m nút Unicast và chèn các d?a ch? IP mà b?n mu?n nói chuy?n v?i. Push nút nói, Gi? và nói chuy?n. N?u b?n mu?n nói chuy?n phát sóng, s? d?ng phát sóng nút và phát sóng mi?n d?a ch? IP. N?u b?n có m?t v?n d? v?i ?ng d?ng này xin vui lòng liên h? v?i chúng tôi info@web-cloudstar.comAlphabetical

Genres