NIV 50th Anniversary Bible

Tecarta, Inc.

Books & Reference

com.tecarta.NIV50thBible

* Ð?c bi?t *--nh?n du?c t?i mi?n phí di?n dàn c?a NIV khi b?n t?o m?t tài kho?n TecartaBible hôm nay! Chào m?ng d?n v?i NIV 50th Anniversary app! Phiên b?n qu?c t? m?i là d?c nhi?u nh?t trên th? gi?i và dáng tin c?y nh?t hi?n d?i ti?ng Anh kinh thánh translationeasy d? hi?u, nhung phong phú v?i các chi ti?t tìm th?y trong các ngôn ng? g?c. NIV là k?t qu? c?a hon 50 nam c?a công vi?c c?a ?y ban v? b?n d?ch kinh thánh, giám sát các n? l?c c?a nhi?u h?c gi? dóng góp. Ð?i di?n cho quang ph? evangelicalism, các d?ch gi? d?n t? nhi?u giáo phái và các nu?c khác nhau và liên t?c xem xét m?t nghiên c?u m?i nh?m d?m b?o NIV v?n d?ng d?u c?a kh? nang ti?p c?n, s? liên quan và co quan. Ð?c bi?t NIV d?ch ?ng d?ng này (dã du?c mang d?n cho b?n b?i Zondervan & Biblica) cho phép b?n dòng van b?n phiên b?n qu?c t? m?i hoàn ch?nh v?i và cung c?p cho b?n quy?n truy c?p d?y d? d?n kinh b?n NIV ph? bi?n nhi?u c? g?ng trong m?t th?i gian gi?i h?n. B?n cung du?c truy c?p vào bài vi?t l?ch s? và các video chia s? l?ch s? c?a NIV, gi?i thi?u các ?y ban c?a h?c gi? phân bi?t làm vi?c trên các b?n d?ch, và chia s? tác d?ng NIV là có t?t c? trên th? gi?i. Th?m chí là m?t NIV 365 ngày Devotional d? giúp b?n ? l?i trong l?i c?a Thiên Chúa t?t c? nam! Chúng tôi mu?n cung c?p cho m?t d?c bi?t nh? Biblica d? cung c?p các van b?n kinh thánh NIV mi?n phí cho t?t c? ?ng d?ng ngu?i dùng. N?u b?n mu?n tìm hi?u thêm v? b? c?a h? trên toàn c?u ho?c h? tr? công vi?c c?a h?, xin vui lòng truy c?p Biblica.com. B?n mu?n d?c m?t kinh thánh n?i b?t mà không c?n k?t n?i Internet? B?n có th? làm di?u dó quá b?ng cách truy c?p thu vi?n trong ?ng d?ng d? t?i chúng d? s? d?ng di?n dàn! Du?i dây là m?t danh sách d?y d? c?a NIV kinh b?n và devotional sách có s?n v?i b?n dùng th? 3 ngày mi?n phí: NIV Zondervan nghiên c?u Kinh Thánh Kinh Thánh nghiên c?u NIV Kinh Thánh nghiên c?u NIV Quest NIV s?ng cu?c hành trình kinh thánh K? ni?m NIV ph?c h?i kinh thánh Kinh Thánh nghiên c?u NIV Essentials Kinh Thánh nghiên c?u NIV d?u th? k? Kinh Thánh nghiên c?u NIV MacArthur Kinh Thánh nghiên c?u NIV ph? n? NIV h?c Kinh Thánh NIV Teen nghiên c?u Kinh Thánh Cu?c cách m?ng: Kinh Thánh cho Teen Guys Hình ?nh th?t s?: Kinh Thánh cho Teen Girls Kinh Thánh Devotional NIV m? Kinh Thánh Devotional NIV Dad's NIV C?p dôi Devotional kinh thánh Kinh Thánh Devotional NIV Nam Kinh Thánh Devotional NIV ph? n? NIV su?i trong kinh thánh c?a sa m?c Hoàn thành NIV Devotional kinh thánh Kinh Thánh Devotional cu?c s?ng th?c t? cho ph? n? Devotional m?t l?n m?t ngày cho nam gi?i Devotional m?t l?n m?t ngày cho ph? n? M?t l?n-A-Day Devotional cho thi?u niên M?t l?n m?t ngày di b? v?i Jesus Devotional Ngu?i dàn ông m?t l?n-A-Day & n? Devotional kinh thánh M?t l?n-A-Day t?i Devotional gia dình b?ng M?t l?n m?t ngày nuôi du?ng tr? em tuy?t v?i M?t l?n m?t ngày 31 ngày c?a trí tu? Lãnh d?o Kitô giáo chính th?ng m?t l?n m?t ngày M?t l?n m?t ngày kinh Thánh l?i h?a M?t l?n m?t ngày th? & khen Devotional Các tính nang khác c?a ?ng d?ng bao g?m: Luu ý vi?c Ði?m n?i b?t ho?c g?ch du?i ch? & toàn b? bài tho D?u câu Thêm ghi chú Margin 5 lo?i di?u hu?ng (di chuy?n bánh xe, 3 Tap, 2-Tap, Bàn phím, & Swiping) Các thu m?c d? t? ch?c c?a b?n ghi chú & bookmarks Truy c?p vào hon 30 nghiên c?u kinh thánh & d?c các ghi chú nghiên c?u bên c?nh van b?n kinh thánh Gián tuy?n (không có k?t n?i Internet c?n thi?t cho kinh thánh dã t?i v?) Van b?n Red Letter cho Chúa Giêsu t? Tìm ki?m cu & u?c tìm câu tho có ch?a các t? khóa dã nh?p Ch? d? ban dêm cho các khu v?c d?c sách ánh sáng th?p L?ch s? thu m?c truy c?p qua 50 xem tho Chia s? câu tho & ghi chú thông qua Facebook, Twitter, email, & SMS Kinh Thánh nói chuy?n v?i b?n! Text-to-Speech cho phép kinh thánh d? du?c d?c cho b?n to Thay d?i c? phông và ki?u phông Cho phép t? d?ng cu?n kinh thánh d? t? d?ng di chuy?n Sao luu t?t c? các mua & d? li?u kinh thánh t?o ra b?ng cách s? d?ng m?t tài kho?n mi?n phí TecartaBible.com Qua tham kh?o & chú thích b?i long-b?c xúc trên g?ch chân r?i rác t? & superscript thuAlphabetical

Genres