City Story™

TeamLava Games

Casual

com.teamlava.citystory

Chào m?ng d?n v?i câu chuy?n thành ph? noi b?n và b?n bè c?a b?n có th? t?o ra th? gi?i d?a trên tu?ng tu?ng c?a b?n. Xây d?ng và trang trí c?a riêng b?n u?c mo city v?i quán cà phê, C?a hàng, ti?m bánh, khách s?n và các di?m m?c. Xem b?n b?n lên và n? dân s? khi b?n t?o cu?i cùng s?ng, th? thành ph?. Câu chuy?n thành ph? bao g?m mi?n phí C?p Nh?t v?i các doanh nghi?p m?i, nhà ?, công viên, di?m m?c và nhi?u hon m?i tu?n! TÍNH NANG: -Ch?n t? hon 150 các lo?i công trình, các doanh nghi?p và công viên. -Thi?t k? và trang trí thành ph? c?a b?n v?i các công viên, du?ng giao thông, và sông ngòi. -Ð?t các d?a danh nhu Statue of Liberty, tháp Eiffel và tòa nhà Empire State ? thành ph? u?c mo c?a b?n. -Nh?n thông báo khi h?p d?ng c?a b?n dã s?n sàng. -G?i d?c quy?n tòa nhà làm quà t?ng cho b?n bè c?a b?n. -Vòi nu?c don gi?n và d? s? d?ng giao di?n. -Nó là mi?n phí! TeamLava, m?t studio Storm8, là #1 phát tri?n trò choi xã h?i di d?ng trên Android, iPhone, iPod Touch và iPad. S? d?ng ?ng d?ng này du?c di?u ch?nh b?i di?u kho?n D?ch v? TeamLava. B? suu t?p và s? d?ng d? li?u ph?i tuân theo chính sách b?o m?t c?a TeamLava. C? hai chính sách dang có s?n t?i www.teamlava.com/terms và www.teamlava.com/privacy Xin luu ý r?ng câu chuy?n thành ph? là mi?n phí d? choi, nhung b?n có th? mua các m?t hàng trong ?ng d?ng v?i ti?n th?t. Ð? xóa b? tính nang này, trên thi?t b? c?a b?n vào Menu cài d?t-> t?ng-> tùy ch?n h?n ch?. B?n có th? sau dó ch? don gi?n là t?t trong ?ng d?ng mua hàng du?i "phép"n?i dung. Ngoài ra, câu chuy?n thành ph? có th? liên k?t v?i các d?ch v? truy?n thông xã h?i, nhu Facebook, và Storm8 s? có quy?n truy c?p vào thông tin c?a b?n thông qua các d?ch v? nhu v?y.Clash Royale
Crossy Road

Alphabetical

Genres