Splashtop Business - Remote PC

Splashtop

Business

com.splashtop.remote.business

Splashtop là cách d? nh?t và nhanh nh?t d? truy c?p t? xa Mac ho?c Windows PC c?a b?n t? di?n tho?i Android, máy tính b?ng và các thi?t b? khác! Hon 14 tri?u ngu?i dùng dang hu?ng c?a Splashtop do?t gi?i thu?ng hi?u su?t cao t? xa máy tính d? bàn các s?n ph?m. Chúng tôi kinh doanh Splashtop m?i làm cho nó don gi?n d? tri?n khai Splashtop trong su?t toàn b? d?i ngu c?a b?n. Truy c?p vào http://www.splashtop.com/business d? bi?t thêm thông tin. CHO CÁC THÀNH VIÊN TRONG NHÓM: Các thành viên nhóm c?a b?n s? có th? truy c?p t? xa t?t c? các ?ng d?ng và t?p tin trên máy tính và máy tính Mac, cung gi?ng nhu khi h? dang ng?i ? phía tru?c c?a máy tính c?a h?: -Truy c?p vào PowerPoint, Word, Excel, Outlook, IE, Quicken, CAD/CAM, và b?t k? ?ng d?ng doanh nghi?p di s?n -Ði?u hu?ng d? dàng trên thi?t b? Android v?i màn hình t?t ánh x? t?i thu?ng s? d?ng ch?c nang. S? d?ng các c?u hình tru?c khi t?o ra cho các ?ng d?ng ph? bi?n ho?c t?o c?a riêng b?n. -Chú thích trên các thi?t b? Android trên b?t k? màn hình máy tính d? bàn t? xa tr?c ti?p. Tuy?t v?i cho các bài thuy?t trình và gi?ng d?y trong l?p h?c. -Truy c?p dáng tin c?y t? b?t c? noi nào, thông qua m?ng lu?i toàn c?u c?a Splashtop máy ch? an toàn, hi?u su?t cao -Hoàn toàn d?m b?o d?n cu?i v?i SSL và mã hóa AES 256-bit -T?i uu streaming hi?u su?t t? d?ng di?u ch?nh d? thay d?i di?u ki?n m?ng qua Wi-Fi và 3G / 4G CHO Ð?I NGU ADMIN: Theo admin, b?n s? có th? qu?n lý và di?u khi?n truy nh?p: -M?i, s? và vô hi?u hóa ngu?i dùng -Ki?m soát c?a các thành viên truy c?p vào máy tính khác nhau -Xem cách s? d?ng danh sách l?ch s? và thi?t b? -Thi?t l?p l?i tài kho?n ngu?i dùng và nhi?u hon n?a YÊU C?U: * Windows 8, 7, Vista, và XP (bao g?m c? Home Premium), Mac OS X 10.6+ (Snow Leopard, su t? hay su t? núi). T?i v? mi?n phí t? www.splashtop.com. * M?t máy tính v?i dual-core CPU khuy?n khích m?nh m? cho hi?u su?t t?t nh?t. * Internet k?t n?i là c?n thi?t d? s? d?ng ?ng d?ng này. D? DÀNG THI?T L?P: * T?i Splashtop Streamer t? www.splashtop.com * Cài d?t Splashtop Streamer trên máy tính c?a b?n và nh?p vào tài kho?n Splashtop THEO CHÚNG TÔI: * Facebook: http://www.facebook.com/splashtop * Twitter: http://twitter.com/splashtop Google +: http://gplus.to/splashtop * YouTube: http://www.youtube.com/splashtopincSmashy Road
Subway Surfer
Super Hero

Alphabetical

Genres