Photo Album

DroidVeda LLP

Photography

com.sleepwalkers.photoalbums

Album ?nh là m?t ?ng d?ng t?o album sáng t?o. Nó là m?t tu?i m?i k? thu?t s? album cho t?t c? các hình ?nh ua thích c?a b?n. Công c? sáng t?o và tùy ch?n nâng cao cho phép b?n t?o album d?p và làm cho nh?ng kho?nh kh?c cu?i mãi mãi. R?t mong b?n bè vào ngày sinh nh?t c?a h?, L? k? ni?m v?i m?t l?i chào cá nhân hoá. Hi?n th? sáng t?o c?a b?n v?i th? gi?i b?ng cách chia s? v?i gi?i truy?n thông xã h?i. Tính nang: T?o album không gi?i h?n không gi?i h?n trang. Thêm k?t c?u n?n trang album. Thêm chú thích cho hình ?nh c?a b?n v?i phông ch? khác nhau. Ði?n vào các trang album v?i Clip ngh? thu?t. Áp d?ng b? l?c cho các b?c ?nh. Phóng to & xoay hình ?nh. Chia s? hình ?nh trên Facebook. Xu?t kh?u các anbom c?a b?n ho?c m?t trang PDF. Câu h?i thu?ng g?p: * Có th? nh?p kh?u hình ?nh t? SDCard? Có. * Tôi có th? s? d?ng máy ?nh d? thêm ?nh? Có. * Nh?ng gì d?nh d?ng hình ?nh c?a b?n h? tr?? JPEG và PNG. * Làm th? nào d? có du?c hình ?nh ch?nh s?a di?u khi?n trong khi t?o ra m?t album? Nh?p dúp vào trên m?t hình ?nh d? có du?c hình ?nh ch?nh s?a di?u khi?n. * Có th? áp d?ng b? l?c d? hình ?nh? Có. * Có th? xoay & phóng to hình ?nh? Có. * Có th? thêm van b?n và thay d?i màu s?c & kích thu?c? Có. * Tôi có th? di?u hu?ng d?n trang k? ti?p/tru?c khi ch?nh s?a m?t trang album? Có. * Làm th? nào d? di?u hu?ng trong m?t album trong khi xem m?t album? Swipe trái/ph?i d? di chuy?n d?n trang ti?p theo tru?c. * Có th? xoá m?t trang duy nh?t album? Có. * Làm th? nào d? xóa m?t trang trong m?t album? Xem album-> tap ch?nh s?a album-> vòi trên d?u trang bên trái bi?u tu?ng-> b?n s? tìm th?y m?t tùy ch?n d? xóa các trang. * Có th? xoá m?t album d?y d?? N?u có, làm th? nào? Có. Baám giöõ b?t k? album töø danh saùch album d? xóa m?t album. * Tôi có th? chuy?n d?i ch? là m?t trang trong m?t album sang PDF? Có. * Có th? xu?t hoàn t?t album v?i m?t PDF? Có. * Có th? chia s? m?t trang trong khi ch?nh s?a? Có.Panda Pop
Paper.IO

Alphabetical

Genres