Piano Dance Beat

Doodle Mobile Ltd.

Arcade

com.qs.music

B?t d?u ban nh?c riêng c?a b?n, nh?n du?c guitar và dàn piano t?t nh?t và khiêu vu d? giành chi?n th?ng hàng tri?u ngu?i hâm m?! Giai do?n di và choi theo cách c?a b?n d? chi?n th?ng trong Piano Dance dánh b?i! Trò choi này là t?t c? v? nh?ng gi?c mo tr? thành m?t anh hùng th?c âm nh?c. Thu?ng th?c m?t trò choi nh?p di?u tuy?t v?i d?a và thoát kh?i s? cang th?ng c?a các ngày trong Piano Dance dánh b?i! M?t trong nh?ng trò choi, ba cách d? choi: 1. ch? d? piano: Tap vào g?ch màu nhung không khai thác trên g?ch màu den 2. rock ch? d?: b?m và gi? các ghi chú cùng âm nh?c d? có du?c s? di?m cao nh?t 3. múa ch? d?: b?m vào mui tên màu theo tín hi?u âm nh?c và hình ?nh Tính nang c?a game: -100 + mi?n phí c? di?n bài hát thu?c th? lo?i nh?c khác nhau -Th?c dàn piano và guitar instrumental ph?n h?i -Strong beat và nh?p di?u cung c?p dáp ?ng thông tin ph?n h?i cho vòiPanda Pop
Paper.IO

Alphabetical

Genres