Boxing Amazing

Real Boxing-Physics

Sports

com.pluto.boxing

Tuy?t v?i, BOXING là m?t trò choi th? thao hay nh?t trong th? gi?i, tuy?t v?i Boxing là trò choi tuy?t v?i, mà d?a trên th?c t? quy?n Anh và nguyên lý v?t lý mà làm cho tuy?t v?i Boxing là r?t m?m trong phong trào. Boxing tuy?t v?i này là d? dàng d? choi, chúng tôi không c?n lãng phí nhi?u th?i gian d? tìm hi?u làm th? nào d? choi nhu boxing trò choi khác. Ch? c?n chi?n d?u trong m?t nút, làm b?t k? hành d?ng tuy?t v?i c?a chuy?n d?ng v?t lý. Ði?u thú v?, không có b?o l?c nhu Real Boxing, trò choi này d? d?nh d? mang l?i ni?m vui, cu?i. Ðây là lo?i m?i c?a trò choi v?i c?m xúc m?i bao gi?. Hãy th? và khám phá các di?m thu hút c?a nó bây gi?! Tính nang c?a game: -Nút di?u khi?n: don gi?n nhung sâu trong nh?t chuy?n d?ng v?t lý c?a các b? ph?n c?a co th?. -Single Player: Chi?n d?u v?i BOT, The bot là khá thông minh. Có l? c?m giác diên d? d?m nó. -Nhi?u: Chi?n d?u v?i b?n bè c?a b?n, c?m giác tuy?t v?i và tuy?t v?i d? Punch b?n bè c?a b?n. Làm th? nào d? choi: -Ði?u khi?n c?u th?: Nh?y l?i, nh?y ph?i, cú d?m, d?p vào m?t nút. -Chi?n d?u: Các cú d?m vào d?u c?a d?i th?. -Phù h?p v?i thách th?c: choi 5 viên d?n. -Vòng th? thách: m?i ngu?i choi ph?i máu 5, d?m vào d?u c?a d?i th? cho 5 l?n d? giành chi?n th?ng. K?t thúc ngay l?p t?c khi m?t k?t h?p c?a 2 c?u th? lo?i tr?c ti?p. -Trong quá trình choi game, b?n có th? ch?n l?i vòng, tái k?t h?p ho?c k?t thúc toán h?c b?ng cách l?a ch?n th?c don. T?t c? các b?n là fan hâm m? c?a real boxing ho?c trò choi th? thao, nh?ng ngu?i luôn luôn ph?i d?i m?t v?i các thách th?c m?i trong tr?n chi?n d?u, chúng ta hãy s?n sàng thách th?c chi?n d?u v?i Boxing tuy?t v?i d? thu giãn th?i gian, lo?i tr?c ti?p d?m bây gi?!Bus Rush

Alphabetical

Genres