IQ Test - How smart are you?

Plonk Games

Puzzle

com.plonkgames.apps.iq_test

N?u b?n có th? di?m m?t 180 + ngày này ki?m tra IQ, b?n là m?t thiên tài th?t! N?u b?n luôn luôn mu?n wondered v? thuong trí thông minh c?a b?n, ?ng d?ng này là ch? dúng cho b?n. ?ng d?ng này ki?m tra b?n vào kh? nang b?ng l?i nói, lý lu?n h?p lý và d?nh lu?ng aptitude, trong s? nhi?u y?u t? khác. Các câu h?i có th? không là nhu v?y m?i khi b?n có m?t th? nghi?m, vì v?y nó là r?t khó khan d? l?a! Nh?ng khó khan c?a các câu h?i ph? thu?c vào nhóm ngu?i d? tu?i b?n roi vào, vì v?y hãy s?n sàng! Ði?m ch? s? IQ c?a b?n du?c tính toán d?a trên s? lu?ng câu h?i b?n tr? l?i m?t cách chính xác, khó khan c?a h? và tu?i c?a b?n. #Features -Ðang nh?p v?i Facebook, Google ho?c Email -Global leaderboards. Xem cách b?n x?p h?ng trong s? m?t tri?u ngu?i khác trên kh?p th? gi?i! -Xem câu tr? l?i và gi?i thích chi ti?t câu h?i -Percentile dánh giá th? nghi?m hi?u su?t c?a b?n #Requirements: -Phiên b?n android 4.0.3 tr? lên Chúng tôi s? th?c s? dánh giá cao d? xu?t c?a b?n d? C?p Nh?t trong tuong lai. :) Chúng tôi cung có m?t phiên b?n premium là qu?ng cáo mi?n phí! B?n có th? nh?n du?c 'Ki?m tra IQ - Ultimate!' ? dây - https://Play.Google.com/Store/Apps/details?id=com.plonkgames.Apps.iq_test_ultimate XIN LUU Ý- a) bài ki?m tra IQ khác nhau có nh?ng cách khác nhau c?a vi?c dánh giá, vì v?y di?m thi có th? khác nhau ? m?i ngu?i. Ði?m b?n nh?n du?c trong th? nghi?m này không có cách nào "chính xác", dó là ch? c?n dánh giá c?a b?n th?c hi?n trên bài ki?m tra này. ?ng d?ng này là dành cho nh?ng ngu?i mu?n nh?n du?c t?t hon m?i khi h? có m?t th? nghi?m, và có vui v? trong ti?n trình. Vì v?y, hãy c? g?ng và ti?p t?c c?i thi?n di?m s? c?a b?n! b) m?c dù di?u này du?c d? c?p trong hu?ng d?n, r?t nhi?u ngu?i nh?n "G?i" tru?c khi tr? l?i m?i câu h?i. Xin vui lòng nh?n "G?i", sau khi b?n dã lái thông qua t?t c? các câu h?i. R?t nhi?u ngu?i dân dã dua ra dánh giá tiêu c?c v? v?n d? này. Xin vui lòng d?c hu?ng d?n tru?c khi m?t th? nghi?m.Alphabetical

Genres