My Talking Angela

Outfit7

Casual

com.outfit7.mytalkingangelafree

Khám phá th? gi?i nói Angela và tùy ch?nh c?a cô th?i trang, ki?u tóc, trang di?m và trang ch? - t?t c? trong khi choi mini game addictively d? thuong. V?i hon 165 tri?u t?i dã... không b? l? ra trên nh?ng ni?m vui! NH?N NUÔI BABY ANGELA Nh?n nuôi Angela là thú cung c?a riêng ?o c?a b?n và cung c?p cho mình m?t cu?c s?ng tuy?t v?i! Giúp cô phát tri?n thành m?t con mèo thành ph? d?y phong cách. Rang dánh rang d? qu?n áo mua s?m-cô là t?t c? các b?n! CHAM SÓC CÔ ?Y Làm cho Angela siêu sao r?t riêng c?a b?n! Nuôi du?ng c?a mình, hát v?i cô ?y, ngu?n c?p d? li?u c?a mình x? lý ngon. Ch? c?n xem-cô ?y s? tr? thành ngu?i b?n t?t nh?t c?a b?n m?i! T?O RA NHI?U MÀU S?C TRANG ÐI?M Cho b?n c?m giác tuy?t d?p phong cách t?a sáng thông qua b?ng cách cho Angela nói trên làm cho m?t phong cách! Son môi, eyeshadow, blush - tu? ch?nh n?i dung trái tim c?a b?n! V?i hàng ch?c màu s?c khác nhau và t? do sáng t?o vô t?n; b?n có th? th?c s? th? hi?n chính mình! NH?N C?A B?N TH?I TRANG FLAIR B?n dang tuy?t v?i, vì v?y làm cho Angela tuy?t v?i quá! An m?c c?a mình trong th?i trang m?i nh?t và trang ph?c d? thuong nh?t, t? n? di?n viên Ballet xinh d?p d? punk ninja! Hoàn thành vi?c xem xét b?ng cách cho mình ki?u tóc hoàn h?o quá! V?i hon m?t tri?u k?t h?p th?i trang khác nhau, b?n có th? t?o ra m?t cái gì dó th?t s? d?c dáo! CHOI TRÒ CHOI MINI Khám phá và choi trò choi tuy?t v?i m?i mini! T? h?nh phúc n?i v?i bong bóng b?n súng - t?t c? các yêu thích c?a b?n dang ? dây... và nhi?u hon n?a du?c thêm vào t?t c? th?i gian! VÀ NHI?U, NHI?U HON N?A... M? khóa các trang ph?c m?i d?c quy?n, lên c?p, thu th?p các stickers d?c bi?t, tu? nhà tuy?t v?i... t?t c? trong khi cô ?y l?p di l?p l?i t?t c? m?i th? b?n nói - Angela phong cách c? di?n! ?ng d?ng này là PRIVO ch?ng nh?n. PRIVO an toàn c?ng seal cho bi?t Outfit7 dã thành l?p COPPA nguyên t?c tuân th? b?o m?t d? b?o v? thông tin cá nhân c?a con. ?ng d?ng c?a chúng tôi không cho phép tr? em d? chia s? thông tin c?a h?. ?ng d?ng này bao g?m: -Qu?ng bá s?n ph?m c?a Outfit7 và các qu?ng cáo -Liên k?t hu?ng ngu?i dùng d?n các ?ng d?ng khác và các trang web c?a Outfit7 -Cá nhân hóa n?i dung d? lôi kéo ngu?i dùng d? choi các ?ng d?ng m?t l?n n?a -Kh? nang s? d?ng và k?t n?i v?i b?n bè qua các m?ng xã h?i -Xem video c?a nhân v?t ho?t hình c?a Outfit7 via You Tube tích h?p -Các tùy ch?n d? th?c hi?n trong ?ng d?ng mua hàng -Các m?c có s?n cho các m?c giá khác nhau b?ng ti?n ?o, ph? thu?c vào m?c d? hi?n nay d?t du?c b?i các c?u th? -L?a ch?n d? truy c?p vào t?t c? các ch?c nang c?a các ?ng d?ng mà không làm b?t k? mua hàng trong ?ng d?ng b?ng cách s? d?ng ti?n th?t (m?c d? ti?n b? trò choi, ch?c nang trong game, qu?ng cáo) Ði?u kho?n s? d?ng: http://outfit7.com/eula/ Chính sách b?o m?t: http://outfit7.com/privacy-policy/Mobile Legends

Alphabetical

Genres