Learning Letters for Toddlers - Baby ABC for Kids

GoKids!

Educational

com.oki.letters

Vui v? và tr?c quan phù h?p v?i trò choi cho em bé ho?c tr? m?i bi?t di c?a b?n! Choi là công vi?c c?a tr? em – thông qua choi và tuong tác, tr? em tìm hi?u làm th? nào d? nói chuy?n, l?ng nghe, d?c, và vi?t! 3 khác nhau trò choi giáo d?c trong m?t ?ng d?ng: -phù h?p v?i các ch? cái v?i quy?n m?t -so?n l?i c?a tên g?i khác nhau -n?m b?t chính xác t?t c? các ch? cái! Nhi?u tr? em không h?c h?i d? nh?n ra các ch? cái c?a b?ng ch? cái theo tên cho d?n khi h? b?t d?u h?c. T?i sao không cung c?p cho tr? em c?a b?n m?t b?t d?u nh?y vào d?c b?ng cách c? g?ng ra c?a chúng tôi trò choi don gi?n thích h?p tu?i? Không ch? tr? em c?a b?n tìm hi?u d? nh?n ra m?i ch? cái theo tên, anh ?y ho?c cô ?y s? có ni?m vui trong khi làm vi?c dó! Trong th?i gian tr? em nam d?u tiên, tr? so sinh nghe l?i nói nhu m?t lo?t các t? riêng bi?t, nhung vô nghia. B?i 1 tu?i, h?u h?t tr? em b?t d?u liên k?t t? v?i ý nghia. H? hi?u nh?ng cái tên du?c s? d?ng d? g?n nhãn các d?i tu?ng quen thu?c, b? ph?n co th?, d?ng v?t và ngu?i. Khi tr? em phát tri?n k? nang ngôn ng? c?a h?, h? t? b? nh?ng gi? d?nh và tìm hi?u t? m?i và ý nghia. T? di?m này trên, tr? em phát tri?n k? nang ngôn ng? nhanh chóng. Cùng m?t lúc nhu h? là d?t du?c k? nang nghe và nói, tr? em dang h?c v? d?c và vi?t. B?ng ch? cái là các kh?i xây d?ng bi?t ch? và vì v?y tr? em ph?i h?c h?i d? nh?n ra và d?t tên các ch? cái, c? trong và ngoài don d?t hàng, và các âm thanh k?t h?p v?i m?i ch? cái. H?c b?ng ch? cái là m?t ph?n thi?t y?u c?a d?u h?c h?i v? l? cho phái n?. Phân bi?t gi?a ch? và h?c tên c?a h? không ph?i là t?t c? có là d? 'h?c b?ng ch? cái'. Bi?t làm th? nào b?ng ch? cái ch? cái ch?c nang b?ng van b?n và hi?u bi?t c? th? âm thanh thu Hi?p h?i là r?t quan tr?ng. Ngôn ng? c?a h? k? nang phát tri?n, tr? nói chuy?n, xác d?nh các t? in nhu tên c?a h?, vi?t tên c?a h? vào b?c tranh và sáng t?o và k?t h?p vi?t trong choi Make c?a h?. Sau khi nghe m?t câu chuy?n, h? nói v? m?i ngu?i, c?m xúc, d?a di?m, di?u và các s? ki?n trong cu?n sách và so sánh chúng v?i nh?ng kinh nghi?m c?a riêng h?. Vì v?y, có th? cha m? làm gì d? giúp con em c?a h? phát tri?n k? nang vi?t t?t trong nh?ng nam ti?u h?c? Ch? c?n t?i v? ?ng d?ng c?a chúng tôi và nó s? d?y cho tr? em c?a b?n: Ð? bi?t r?ng in mang ý nghia! Ð? bi?t nh?ng gì ngôn ng? vi?t có v? nhu! Ð? xác d?nh và d?t tên các ch? cái c?a b?ng ch? cái! Ð? bi?t r?ng thu du?c k?t h?p v?i âm thanh! Ð? bi?t các âm thanh ch? làm cho! Ð? bi?t cách s? d?ng t? ng? có th? ph?c v? m?c dích khác nhau! H?c b?ng ch? cái bài hát! ?ng d?ng c?a chúng tôi cung c?p cho thú v? và thu?ng xuyên h?c t?p: Vui nh?n, h?p d?n, thú v? và addicting trò choi, mà nh?ng thách th?c d? ti?p thu ki?n th?c m?i! Ch? h?c t?p thu?ng xuyên s? d?n b?n tr? d?n k?t qu? tuy?t v?i! H?u h?t tr? em làm theo cùng m?t th? t? và các mô hình cho s? phát tri?n, nhung làm nhu v?y t?i t?c d? c?a riêng h?. ?ng d?ng c?a chúng tôi s? giúp con b?n d? làm di?u này d? dàng hon và nhanh hon! B?i vì kinh nghi?m và tuong tác trong nh?ng nam d?u c?a tr? em là quan tr?ng d?i v?i s? phát tri?n não và h?c t?p t?ng th? c?a h?! ?ng d?ng này s? là giáo viên gia dình c?a b?n d? c?i thi?n trí nh? c?a tr? em c?a b?n! Ð? phân gi?i cao d?y màu s?c hình ?nh, âm nh?c vui nh?n và r?t nhi?u ni?m vui cho em bé c?a b?n! Trò choi này là m?t nh? phiêu luu cho em bé c?a b?n. Hãy d? anh ta cho th?y cho mình cha m? nhu th? nào ông bi?t s? di?n tho?i. Trò choi là phù h?p cho c?p m?m non và tru?ng m?u giáo. ?ng d?ng này là t?t cho máy tính b?ng và di?n tho?i. Bây gi? nó ch? là trong ti?ng Anh, h?t n?u b?n c?n thêm ngôn ng?-liên h? v?i chúng tôi! Merry Christmas và chúc m?ng nam m?i! Cho Santa làm cho Kid c?a b?n u?c mo tr? thành s? th?t Choi v?i tr? em c?a b?n và có r?t nhi?u ni?m vui và cu?i v?i nhau :) Nh? t?t c? m?i ngu?i s? giúp chúng tôi c?i thi?n trò choi c?a chúng tôi. Chúng tôi luôn chào dón ph?n h?i, ý ki?n và d? xu?t c?a b?n. Ð?ng ng?n ng?i liên h? v?i chúng tôi t?i entertainmentware@gmail.comAlphabetical

Genres