OBD Trouble Codes(DTC) OBDmax

Cyprus Car Solutions Ltd.

Auto & Vehicles

com.obdmaxext

Ðây là phiên b?n m? r?ng c?a chúng tôi ?ng d?ng ph?n m?m mi?n phí có ch?c nang chính gi?i mã OBDII g?p s? c? khi mã - OBDmax. T?t c? các mã finded du?c luu tr? trong "Diaglist" và có th? là g?i qua e-mail. Trung h?c ch?c nang ?ng d?ng c?a chúng tôi - gi?i mã ý nghia c?a b?ng bi?u tu?ng và bi?u tu?ng. Trong phiên b?n du?c thu th?p kho?ng 7000 chung và 3000 vendor l?i mã OBDII? và mô t? này. T?t c? các mã và mô t? dã cung c?p t? nhà máy tr?m d?ch v? và d?m b?o 100%. ?ng d?ng này du?c phát tri?n d?c bi?t cho ngu?i dùng ELM327 adapter ho?c r?ng nh?ng ngu?i dùng không th? tìm th?y mô t? DTC trong máy quét c?a riêng. Danh sách các nhà cung c?p du?c h? tr?: OBDII P0xxx, P2xxx, P34xx - P39xx OBDII co th? g?p r?c r?i mã B0xxx, B3xxx OBDII khung v?n d? mã Cxxxx OBDII Network(CAN/K-L) r?c r?i mã Uxxxx Acura Audi BMW GM - Chevrolet Geely Emgrand Pxxxx Geely Emgrand Bxxxx Geely Emgrand Cxxxx Geely Emgrand Uxxxx Chrysler/dodge xe Jeep Ford Honda Hyundai Infiniti Isuzu Báo d?m M? Kia Land Rover Lexus Mazda Mitsubishi Nissan Pontiac Pontiac(GM) cu hai ch? s? Renault Diesel - DFXXX Subaru Toyota Toyota - old OBDI hai ch? s? mã Volkswagen Ti?n t? ?ng d?ng mà chúng tôi d?u tu vào phát tri?n các ?ng d?ng m?i - OBDmax C?m on b?n dã d?c mô t? dó. N?u b?n ?ng d?ng nhu v?y xin vui lòng d? l?i thông tin ph?n h?i b?ng cách s? d?ng 5 sao :)Alphabetical

Genres