Shall we date?:Blood in Roses+

NTT Solmare Corp.

Adventure

com.nttsolmare.game.android.biref

Hoàn thành do?n m? d?u tru?c 31 tháng tám, 11:00 PM (PST) d? có du?c m?t s? m?t hàng h?u ích! Không b? l? các ti?n thu?ng d?c bi?t starter - nh?n du?c v?t ph?m d?c quy?n avatar mi?n phí cho d?n 31 tháng tám, 11:00 PM (PST).? Ngu?i dân ? ngôi làng nh? c?a b?n cho bi?t câu chuy?n trong hushed nói c?a r?ng Idra tr?n du?i suong mù, noi nh?ng con quái v?t du?c cho là thu th?p. H? nói r?ng b?t c? ai di vào r?ng s? du?c di, tinh th?n cung gi?ng nhu t? tiên c?a b?n là, lâu. Sâu trong trái tim c?a r?ng là lâu dài Idra bí ?n và hùng vi. M?t c?nh gi?i c?a ma thu?t... và nh?ng con quái v?t. Ma qu?, ma cà r?ng, ngu?i sói, và nhi?u hon n?a dang ch? dón b?n! Chúa hay ngu?i lính, n?u an ho?c h?c gi?, không ph?i là m?t trong nh?ng ngu?i dàn ông tr? dashing là con ngu?i! Nhung d? thoát kh?i lâu dài và nh?ng l?i nguy?n dúc khi b?n, b?n có th? không có l?a ch?n nhung d? cung c?p cho h? s? tin tu?ng c?a b?n... và có l? th?m chí nhi?u hon. B?n dã v?p vào th? gi?i là d?y d? c?a bóng t?i và dau kh?, nhung ngay c? trong bóng t?i, tình yêu có th? n? gi?ng nhu m?t bông hoa. B?n s? ch?n d? tr? v? th? gi?i mà b?n t?ng bi?t, ho?c chìm vào d?i tru? ng?t c?a dêm vô t?n này? V? các trò choi: * Máu trong Hoa h?ng + là m?t visual novel trò choi d?y gi? tu?ng, m?o hi?m và lãng m?n. * Mi?n phí d? choi! * L?a ch?n d?i tác ua thích c?a b?n t? m?t lo?t các ngu?i dàn ông quy?n ru! * Nhi?u k?t thúc cho m?i nhân v?t nam!? * Các h?u t? thay d?i tùy thu?c vào s? l?a ch?n và hành d?ng c?a b?n. * Thu?ng th?c m?t khái ni?m g?c lushly van và k?ch b?n! V?i b? phim truy?n hình, lãng m?n và hài hu?c th?m chí, có là m?t cái gì dó cho t?t c? m?i ngu?i. * Ch?n t? m?t lo?t các trang ph?c và ph? ki?n d? an m?c lên avatar c?a b?n và làm cho nó th?t s? d?c dáo! THEO CHÚNG TÔI: facebook.com/ShallWeDate.NTTSolmare (nhu chúng tôi n?u b?n thu?ng th?c trò choi c?a chúng tôi!) youtube.com/user/ShallWeDate V? chúng tôi: C?m on b?n dã quan tâm c?a b?n trong trò choi c?a chúng tôi! NTT Solmare là m?t công ty Nh?t b?n trò choi dành riêng d? dua Nh?t b?n visual novel và Otome trò choi d?n v?i th? gi?i! Máu trong Hoa h?ng + là m?t ph?n c?a chúng tôi hoan nghênh "Thì chúng ta ngày?" series Otome game. Hãy t?n hu?ng, và chúng tôi hoan nghênh b?t k? ph?n h?i!Smashy Road
Subway Surfer
Super Hero

Alphabetical

Genres