Dream Chamber (Full)

Anuman

Adventure

com.microids.dreamchamber

Bu?c vào dôi giày c?a Charlie, m?t thám t? và ngu?i th?a k? giàu, mà hài hu?c là vu khí t?t nh?t! Trong gi?c mo bu?ng, phát hi?n ra th? ph?m trong quest này d?ng th?i ngo?n m?c và mo tu?ng. M?t cu?c phiêu luu hài hu?c v?i m?t phong cách d? h?a ho?t hình k? qu?c Ð?m mình trong 30s M?, gi?a c?m và Ð?i kh?ng ho?ng, và khám phá Charlie, m?t ngu?i th?a k? giàu ngu?i chia th?i gian c?a mình gi?a các nghia v? xã h?i và s? thích c?a mình nhu m?t thám t? tu. Trong th?i gian chua b?o tàng khác chính th?c khai m?c, Charlie ch?ng m?t v? cu?p, n?n nhân trong dó là không có gì khác hon là b?n gái c?a mình. Thi?t l?p v?ng ch?c trên tra các tru?ng h?p m?c dù mi?n cu?ng c?a ngu?i chú c?a mình, thám t? ph? trách di?u tra, ông vô tình embarks trên nh?ng gì s? tr? thành cu?c phiêu luu l?n nh?t c?a cu?c s?ng c?a mình! Nh? k? nang d?c dáo và th? so sánh du?c trí nh? c?a mình, Charlie khám phá và di?u tra t?t c? các con du?ng vào gi?c mo c?a mình! Trong cu?c phiêu luu th?c s? phong cách trò choi, gi?c mo bu?ng s? th?a thích ngu?i hâm m? c?a th? lo?i và quy?n ru ngu?i choi m?i! Trong cu?c phiêu luu th?c s? phong cách trò choi, gi?c mo bu?ng s? th?a thích ngu?i hâm m? c?a th? lo?i và quy?n ru ngu?i choi m?i! NH?NG ÐI?M N?I B?T: M?t phong cách d? h?a d?c dáo! M?t trò choi ban d?u v?i m?t k?ch b?n m?i Xem l?i nh?ng c?nh di?u tra c?a b?n trong gi?c ng? c?a b?n-b?n có th? tìm th?y câu tr? l?i trong gi?c mo c?a b?n! Gi?i quy?t nhi?u enigmas khác nhau và các câu d? H?i cung các nghi ph?m và phá v? c?a alibis via mini-t?m M?t b?u không khí vui nh?n và hài hu?c Ti?ng nói trong ti?ng Anh và các van b?n trong ti?ng Pháp, ti?ng Ð?c, ti?ng ý và ti?ng Tây Ban Nha Ð?NG QUÊN KI?M TRA CÁC TRÒ CHOI PHIÊU LUU TUY?T V?I KHÁC C?A CHÚNG TÔI! Nicolas Eymerich Inquisitor – cu?n sách 1: Các b?nh d?ch h?ch Amerzone di s?n c?a nhà thám hi?m Atlantis 2: Beyond Atlantis Atlantis 3: Th? gi?i m?i Atlantis 4: s? ti?n hóa Atlantis 5: Nh?ng bí m?t c?a Atlantis - Legacy thiêng liêng Aztec l?i nguy?n ? trung tâm thành ph? vàng Dracula 1: Resurrection Dracula 2: Các khu b?o t?n cu?i Dracula 3: Con du?ng c?a r?ng Dracula 4: Shadow Of The Dragon Ai C?p 2: Heliopolis Prophecy Ai C?p 3: L?i tiên tri Jules Verne cu?c hành trình d?n Trung tâm c?a M?t Trang Jules Verne bí ?n c?a Nautilus Jules Verne tr? v? hòn d?o bí ?n Jules Verne quay tr? l?i hòn d?o huy?n bí 2 B?o tàng Louvre Messenger Necronomicon: The Dawning c?a bóng t?i Nostradamus tiên tri cu?i Ðu?ng d?n ?n Ð? t? d?a ng?c d?n Ni?t Bàn Versailles 2 Cu?c s?ng v?n còn 2 - giám d?c c?a c?t THEO CHÚNG TÔI: MICROIDS: Trên twitter.com/microids_off Trên facebook.com/microids Trên microids.com/en ANUMAN TUONG TÁC: Trên twitter.com/anumani Trên facebook.com/anuman.fr Ngày anuman-interactive.comDrive Ahead
Dumb Ways To Die

Alphabetical

Genres