JioChat: Jio KBC Play Along

Reliance Jio Messaging Services Pvt Ltd

Communication

com.jiochat.jiochatapp

Kinh nghi?m nâng cao tin nh?n, cao ch?t lu?ng gi?ng nói & video conferencing. Th? hi?n chính mình trong m?t ni?m vui v?i instant video, dán, doodle và bi?u tu?ng c?m xúc. Theo thuong hi?u hàng d?u kênh d? luôn C?p Nh?t và t?n hu?ng c?n c? video câu chuy?n trên khám phá. T?i sao JioChat? ? ?n d? t? hào! ? RICH NH?N TIN. Ngay l?p t?c và d? dàng thông báo b?t k? liên h? JioChat c?a b?n-m?t-m?t, ho?c theo nhóm. G?i t?p tin (ví d? nhu pdf, doc, xls, mp3, apk), bi?u tu?ng c?m xúc, doodles, hình ?nh, video, âm thanh ghi chú và 1000s c?a stickers d?a phuong ?n Ð? trong khi b?n trò chuy?n v?i h?. B?n có th? t?o các nhóm l?n lên d?n 500 thành viên. ? Cu?c g?i VIDEO & cu?c g?i tho?i v?i h?i ngh? truy?n hình. B?n s? không bao gi? ph?i lo l?ng v? di lang thang trong giá cu?c g?i di?n tho?i vì JioChat cho phép b?n th?c hi?n mi?n phí cu?c g?i d?n các s? liên l?c JioChat. Dù là m?t ngày-m?t ho?c nhóm, toàn c?u hay d?a phuong, JioChat cung c?p c? hai cu?c g?i tho?i và video kêu g?i v?i m?t d? s? d?ng giao di?n lúc không có chi phí b? sung và nhu nhi?u ngu?i dùng cho bi?t--v?i ch?t lu?ng gi?ng nói t?t hon nhi?u so v?i ngay c? PSTN g?i ho?c kêu g?i các ?ng d?ng VoIP nhi?u. ? S?N XU?T T?I ?N Ð? STICKERS. JioChat làm vi?c v?i m?t s? ngh? si n?i ti?ng nh?t t?i ?n Ð? d? t?o ra các stickers là vui v? và giúp b?n th? hi?n c?m xúc c?a b?n trong cu?c trò chuy?n c?a b?n v?i b?n bè, gia dình và t?t c? nh?ng ngu?i thân yêu. Ti?ng Hin-ddi, stickers Bangla, Kannada, Punjabi, Malayalam, Tamil, Telugu, Gujarati và Odia - chúng tôi dã có t?t c?! ? Làm theo nhãn hi?u kênh. K?t n?i v?i các thuong hi?u yêu thích c?a b?n trong giao di?n chat. Nh?n du?c các th?a thu?n t?t nh?t và cung c?p tùy ch?nh t? kênh khác nhau trên toàn th? lo?i. ? Khám phá nh?ng gì dang x?y ra trên th? gi?i. Thú v? c?n c? video câu chuy?n t? các d?i tác truy?n thông hàng d?u, d?c bi?t curated cho ngu?i s? d?ng JioChat. Ng?n câu chuy?n Video theo chi?u d?c cho m?t kinh nghi?m phong phú, toàn màn hình xem t? nhiên. ? Có s?n trong t?t c? các ngôn ng? ?n d? l?n. Bây gi?, b?n cung có th? s? d?ng các ?ng d?ng trong ti?ng Hin-ddi, ti?ng Marathi, Gujarati, Punjabi, ti?ng Bengali, Kannada, Tamil, Telugu, Malayalam, ti?ng Bengali & Odia. JioChat là m?t ?ng d?ng hoàn toàn mi?n phí không có qu?ng cáo! Ð? bi?t thêm chi ti?t v? JioChat, truy c?p: www.jiochat.com ho?c, Theo chúng tôi trên Facebook: www.facebook.com/jiochatofficial ho?c, Theo chúng tôi trên Twitter: www.twitter.com/JioChat ho?c Truy c?p vào chúng tôi t? MyJio và www.jio.com/jiochatJetpack Joyride

Alphabetical

Genres