Brain Surgery Simulator 3D

Happy Baby Games - Free Preschool Educational Apps

Casual

com.hbg.crazysurgery.surgerysimulator.brain.doctor.games

Mô ph?ng ph?u thu?t não Dr là m?t khái ni?m th?c s? sáng t?o c?a tr? em bác si diên trò choi tr? em c?a b?n s? ch?c ch?n tình yêu. Các b?nh nhân dang ch? d?i d? có du?c ph?u thu?t não c?a h? th?c hi?n. Cung c?p cho h? phuong pháp di?u tr? thích h?p v?i r?t nhi?u thi?t b? y t? trong mô ph?ng ph?u thu?t này trò choi giáo d?c cho tr? em. Gi?i quy?t các v?n d? v? não b?nh nhân, di?u tr? thuong tích & s? d?ng nhi?u công c? d? ch?a h?. Xe c?u thuong là ? dây. ? dây có m?t b?nh nhân m?i nh?n du?c ph?u thu?t não c?a ông du?c th?c hi?n t? bác si ph?u thu?t não. Bác si xe c?u thuong dã luu ý xu?ng các tri?u ch?ng và b?nh mà ông dã có trên du?ng d?n b?nh vi?n. B?nh này là dau kh? t? m?t b?nh não có th? ?nh hu?ng d?n cánh tay, ngón tay và chân các phong trào c?a ông. Não ki?m soát các trái tim, m?t, tai, mui, lu?i, th?n, gan, ph?i, d? dày và t?t c? các b? ph?n c?a co th?. Ngan ch?n anh ta vào nh?n du?c d?n m?t nhà nu?c dông l?nh. Ð? tránh b?t k? thi?t h?i nào khác, b?n c?n chu?n b? cho mô ph?ng ph?u thu?t bây gi?. B?n s? là bác si ph?u thu?t não bác si th?c hi?n ph?u thu?t. G?i bác si tim, bác si th?n, ph?i bác si, anesthetist và t?t c? các bác si ph?u thu?t khác làm nhi?m v? Gi? m?t ki?m tra trên các b? ph?n co th? c?a b?nh nhân trong khi b?n th?c hi?n mô ph?ng ph?u thu?t. Ðua b?nh nhân d?n nhà hát ho?t d?ng. Hãy ki?m tra nh?p tim. Ki?m tra nhi?t d? v?i nhi?t k?. Theo dõi huy?t áp. Làm s?ch máu v?i tia nu?c phun. Cho gây mê v?i tiêm tru?c khi ho?t d?ng. M?t khi b?n dang th?c hi?n v?i các ho?t d?ng, áp d?ng th?ch cao và cho anh ta y nhu v?y mà ông có th? ch?a lành nhanh chóng. Não bác si ph?u thu?t mô ph?ng tính nang: phuong pháp di?u tr? vui v & th?c t? ph?u thu?t v tuy?t v?i d? h?a và diên choi trò choi v mô ph?ng ph?u thu?t não th?c t? v s? d?ng công c? y t? nhu dao, di?n gi?t, phun, gi?t, làm mát vòi hoa sen, k?p, kem, ban nh?c c?u và xi-rô v ki?m tra nhi?t d? v?i nhi?t k? v Zoom v?i m?t máy ?nh v Anh trêu gh?o não (g?i ý) Hi?n th? trên màn hình d? di?u tr? Mô ph?ng ph?u thu?t não Dr có nhu v?y ni?m vui nhi?u tùy ch?n d? th? mô ph?ng diên ph?u thu?t t?i b?nh vi?n. Gi?t ch?t các vi khu?n gây ra dau và b?nh t?t. Ðó là m?t con s?t l?n nh?t c?a b?nh nhân ch? d?i bên ngoài b?nh vi?n c?a b?n d? có du?c di?u tr?. Ði?u tr? Nerdy & diên cha m? t?i b?nh vi?n diên ?o c?a b?n. Trò choi bác si chua bao gi? di?u này awesome. Tr? thành bác si th?c và bác si ph?u thu?t diên d? th?c hi?n mô ph?ng ph?u thu?t trên b?nh nhân c?a b?n. Ki?m tra k? nang c?a b?n, tr? thành m?t bác si ph?u thu?t chuyên nghi?p, di?u tr? b?nh nhân có bi?u hi?n dau d?n và làm cho chúng kh?e m?nh và h?nh phúc m?t l?n n?a.Bus Rush

Alphabetical

Genres