Montezuma Puzzle 2 Free

The Oak Team

Board

com.eastoakteam.montezumapuzzle2

Phiên b?n m?i c?a puzzler này thành công! Montezuma Puzzle là m?t thu giãn và h?p lý ngói trò choi câu d? trong khung c?nh d? ch? Aztec c? d?i. S?p x?p các hình d?ng câu d? trong các mô hình bên ph?i. Âm thanh don gi?n? Hãy th?! Nh? các c?u th? c?a chúng tôi và h? tr? c?a h?! Tính nang: -100 m?u duy nh?t d? s?p x?p -d? dàng và tr?c quan -H? th?ng di?u khi?n touch m?t -d? h?a thú v? và thu giãn âm nh?c -không gi?i h?n g?i ýMobile Legends

Alphabetical

Genres