Guide - College Simplified

Education Advisory Board

Education

com.eab.se

Tru?ng d?i h?c có th? du?c khó khan. Hu?ng d?n làm cho nó d? dàng hon b?ng cách cho phép b?n bi?t làm th? nào và khi d? có du?c nh?ng th? quan tr?ng th?c hi?n. Thông qua m?t ?ng d?ng cá nhân, hu?ng d?n s? giúp b?n dua ra quy?t d?nh, hoàn thành nhi?m v? quan tr?ng, và khám phá th? gi?i và các khuôn viên xung quanh b?n d? d?m b?o b?n dang di dúng hu?ng. V?i hu?ng d?n b?n có th?, 1. d?t m?c tiêu h?c t?p cho b?n thân và nh?n du?c k?t n?i v?i tr? giúp n?u b?n b?t d?u tru?t 2. khám phá các tùy ch?n chính và ngh? nghi?p phù h?p v?i s? thích c?a b?n 3. khám phá co h?i ngo?i khóa và các ho?t d?ng ngo?i khóa cho m?t kinh nghi?m hon tròn 4. du?c hu?ng d?n t?ng bu?c trên nh?ng th? ph?c t?p nhu tr? ti?n cho các tru?ng cao d?ng và l?a ch?n khóa h?c 5. tìm ki?m thông tin b?n c?n, khi b?n c?n nó 6. Xem t?t c? các nhi?m v? c?a b?n và các s? ki?n trong tu?n này và ti?p theo d? b?n s? không bao gi? b? l? th?i h?n quan tr?ng 7. gi? l?ch trình c?a b?n và nh?ng ngày quan tr?ng khác ? m?t noi, d?ng b? hóa tr?c ti?p d?n di?n tho?i c?a b?n Xin vui lòng liên h? v?i chúng tôi t?i Guidesupport@eab.com n?u b?n có m?t v?n d? dang nh?p vào hu?ng d?n.Glow Hockey

Alphabetical

Genres