Snake 2k

dsd 164

Arcade

com.dsd164.snake2k

Choi r?n nhu dó là nam 2000! Ðây là m?t remake c?a II con r?n ban d?u, hoàn ch?nh v?i âm thanh hi?n th? và monotone dot-ma tr?n. Ðó là gây nghi?n (và b?c b?i) nhu b?n g?c, choi r?n 2k và du?c chu?n b? s?n sàng d? m?t m?t vài gi? s?n xu?t. Ðon gi?n ch? c?n kh?i ch?y ?ng d?ng, ch?m vào m?t nút và b?t d?u! Các tính nang c?a Snake 2k: -di?u khi?n tru?ng cu -âm thanh g?c -di qua các b?c tu?ng! -Hãy ch?c ch?n d? nhanh chóng n?m b?t các sinh v?t ti?n thu?ng cho thêm di?m -9 m?c d? ban d?u và 3 khó khan ph? -5 ban d?u và 2 ph? labyrinths -m?t di?m s? cao mà không th? du?c d?t l?i (gi?ng nhu b?n g?c) B?i c?n th?n phân tích các trò choi c? di?n, th?i gian và di?u khi?n, này làm l?i con r?n 2k là m?t trong chính xác nh?t có s?n. N?u b?n có b?t k? câu h?i, ý ki?n ho?c d? xu?t, vui lòng liên h? v?i tôi. Có ni?m vui con r?n! Trân tr?ng t? Amsterdam, Các nhà phát tri?n, Willem. (Oh và có! Ðây là t? cùng m?t chàng dó dã mang b?n con r?n ' 97!) V? yêu c?u quy?n truy c?p Android: -Rung d?ng du?c s? d?ng cho thông tin ph?n h?i xúc giác -Vi?t bên ngoài c?a hàng du?c s? d?ng d? ti?t ki?m m?t ?nh ch?p màn hình d? chia s? m?c dích -Internet và truy c?p m?ng nhà nu?c du?c s? d?ng cho các bi?u ng?Smashy Road
Subway Surfer
Super Hero

Alphabetical

Genres