Offroad Legends 2 - Hill Climb

DogByte Games

Racing

com.dogbytegames.offroadlegends2

Ðây là co h?i c?a b?n d? tr?i nghi?m thrill lái xe t?i quái v?t, sa m?c xe t?i và off-roaders 4 x 4 trên ng?n d?i nh?y d?y tuy?t v?i leo núi bài nh?c. Kinh nghi?m c?t c?nh d? h?a, v?t lý phá v? m?t d?t, tuy?t v?i xe ô tô và adrenaline d?y ph?n khích trong Offroad huy?n tho?i 2! Các tính nang offroad truy?n thuy?t 2: Chi ti?t và ph?c t?p hon d? h?a và v?t lý hon bao gi? h?t Hon 64 tuy?t v?i bài hát d? dánh b?i 16 xe c?c k? chi ti?t d? m? khóa và ? dia L?n lu?t d?a trên nhi?u thông qua d?ch v? choi Game c?a Google B? di?u khi?n h? tr? Sân choi cho tr? em (không có thi?t h?i, d? dàng theo dõi) Xe t?i quái v?t, sa m?c xe t?i, 4 x 4 offroaders, Oldtimers! Âm thanh xe hoi th? gi?i th?c Xe di?u ch?nh m?t d?t phá v? xe nang d?ng v?i các chi ti?t ph?n mô ph?ng (flapping/tháo r?i c?a v.v..) Thu th?p các b? ph?n c?a xe ô tô siêu cao c?p d? m? khóa 4 ch? d? choi (dua xe, v?n chuy?n, tiêu h?y, dung nham nh?y) Hi?u ?ng th?i ti?t Ði?u khi?n c?m ?ng tùy bi?n Trò choi d?ch v? ban lãnh d?o và thành t?u V? n? và các v? n? nhi?u hon! Thu?ng th?c này thú v? t?m xang! T?o b?i Dogbyte trò choi, nhân v?t huy?n tho?i Offroad, vuông du?ng, Redline Rush và liên doanh dã ch?t.Alphabetical

Genres