Frozen Storybook Deluxe

Disney Publishing Worldwide

Entertainment

com.disneydigitalbooks.frozensbd_goo

** Bây gi? v?i câu chuy?n "Frozen Fever", các chuong ti?p theo trong câu chuy?n dông l?nh! Ðoàn t? v?i b?n bè c?a b?n t? Arendelle và tr?i nghi?m câu chuy?n này ng?n vui nh?n, m?i! ** ** Winner c?a Editor's Choice Award, tr? công ngh? Review ** Kinh nghi?m là hai m?t c?a câu chuy?n phim Frozen m?i v?i Anna và Elsa-hai ch? em v?i quan di?m r?t khác nhau! Choi tuong tác: t?o riêng c?a b?n "bang ngh?" qu? c?u tuy?t, và tái t?o nh?ng c?nh dông l?nh v?i suong mù công c? v?. Flip di?n tho?i d? d?c, nghe và nhìn th?y nh?ng quan di?m khác nhau t? Anna và Elsa. Cu?i to nhu c?a b?n t?n hu?ng tappable phim ho?t hình, phim d?u ngo?c kép và m?t chút ng?c nhiên. Trong "Frozen", không h? s? hãi ngu?i l?c quan Anna d?i v?i ngu?i dàn ông núi g? gh? Kristoff và Sven tu?n l?c trung thành c?a mình vào m?t cu?c hành trình s? thi, khuy?n khích các di?u ki?n nhu Everest, trolls huy?n bí và m?t ngu?i tuy?t vui nh?n tên là Olaf trong m?t cu?c dua d? tìm ch? gái c?a Anna, Elsa, có nang l?c dóng bang dã m?c k?t Qu?c Anh Arendelle vào mùa dông vinh c?u. Tính nang: K? chuy?n tùy ch?n: Ð?c trên c?a riêng b?n! Ghi âm gi?ng nói c?a b?n! Ho?c nghe tu?ng thu?t di kèm v?i này retelling c?a dông l?nh T?o và xây d?ng c?nh dông l?nh và tinh th? cung di?n v?i các công c? "bang th? công" L?t ngu?c xu?ng di?n tho?i c?a b?n cho di?m c?a cái nhìn khác nhau t? hai ch? em Clip ng?n t? b? phim th?c t? Ho?t d?ng, bao g?m: d?t cùng câu d? bang Ðáng ng?c nhiên và thú v? ho?t d?ng tappable Tru?c khi b?n t?i v? kinh nghi?m này, hãy xem xét r?ng ?ng d?ng này có ch?a các qu?ng cáo cho The Walt Disney Family c?a công ty. B?n có th? t?i lên và luu n?i dung t? này ?ng d?ng vào di?n tho?i c?a b?n. ?ng d?ng này cung s? d?ng mic c?a b?n d? cho phép b?n ghi l?i và g?i tin nh?n. N?u b?n g?p khó khan v?i âm thanh, hãy ki?m tra các cài d?t âm thanh v?i di?n tho?i c?a b?n d? xem n?u thi?t b? c?a b?n t?t. Ð? du?c tr? giúp, vui lòng truy c?p trang FAQ cham sóc khách hàng c?a chúng tôi ? dây: http://help.disney.com/en_US/Apps/Frozen-Storybook-Deluxe. Chính sách b?o m?t-http://disneyprivacycenter.com Ði?u kho?n s? d?ng-http://disneytermsofuse.comFlip Diving

Alphabetical

Genres