Subway Freddy's Runner

Deedy Games

Action

com.deedygames.freddyrunner

Tàu di?n ng?m Freddy Runner là m?t game ch?y vô t?n. B?n ph?i có các di?u khi?n tr?c quan d? di chuy?n sang ph?i ho?c trái, nh?y và tru?t. Thu th?p huy chuong vàng và ch?y nhanh nhu b?n có th?. Tính nang: -3 khác nhau s?c m?nh -3D Freddy g?u, b?o v? và m?i b?t ng? runners -Thú v? n?n âm nh?c và hi?u ?ng âm thanh -Ð? h?a HD ?nh hu?ng Vì v?y, nh?ng gì b?n dang ch? d?i? T?i v? và thu?ng th?c v?i á h?u Subway Freddy! Ki?m tra các trò choi: B?t ng? tr?ng Freddy nam: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.deedygames.surprisefreddy Freddy's b? nh? trò choi: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.deedygames.freddymemorygame Funtime Freddy son: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.deedygames.freddyspainting Âm nh?c: RetroFuture s?ch Kevin MacLeod (incompetech.com) Licensed theo Creative Commons: Attribution 3.0 LicenseSmashy Road
Subway Surfer
Super Hero

Alphabetical

Genres