Crunchyroll - Everything Anime

Ellation, Inc.

Entertainment

com.crunchyroll.crunchyroid

Crunchyroll là di?m d?n c?a b?n d? dòng hon 25.000 t?p và 15.000 gi? c?a lo?t anime m?i nh?t và l?n nh?t. Xem các t?p phim m?i nh?t và binge tru?c mùa gi?i c?a chuong trình yêu thích c?a b?n nhu Naruto Shippuden, Dragon Ball Super, One Piece, và Attack on Titan. B?t d?u xem anime yêu thích c?a b?n ngay l?p t?c cho mi?n phí ho?c dang ký cho m?t 14-ngày dùng th? mi?n phí c?a các thành viên phí b?o hi?m d? t?n hu?ng các tính nang sau dây: Dòng t?p m?i ngay sau khi phát sóng truy?n hình t?i Nh?t b?n Xem t?t c? chuong trình qu?ng cáo mi?n phí ch?t lu?ng HD trên t?t c? các thi?t b? có s?n (bao g?m c? Chromecast!) Mua, t?i v?, và d?c truy?n trong Manga thuong hi?u m?i c?a chúng tôi t?ng, bao g?m c? yêu thích nhu Attack on Titan, Fairy Tail, The Seven Deadly Sins, và nhi?u hon n?a! Tham gia cùng ngu?i hâm m? anime khác trong các c?ng d?ng Crunchyroll t?i www.facebook.com/Crunchyroll và www.twitter.com/crunchyroll Crunchyroll t?t c? các n?i dung c?a gi?y phép tr?c ti?p và có hi?u l?c pháp d? mang l?i cho b?n t?t nh?t và d?t cho th?y t? Châu á và h? tr? nh?ng ngu?i sáng t?o n?i dung c?a lo?t hit bao g?m Hunter X Hunter, JoJo's Bizarre Adventure, Blue Exorcist, Bleach, Cowboy Bebop, Fullmetal Alchemist, th?y th? m?t trang, Yuri! BANG, Samurai Champloo, và nhi?u hon n?a!Clash Royale
Crossy Road

Alphabetical

Genres