Purple Friday Keyboard Theme

TouchPal HK

Personalization

com.cootek.smartinputv5.skin.keyboard_theme_purple_friday

Mi?n phí dùng th? TouchPal tím th? sáu bàn phím ch? d? m?i s? mang l?i cho bàn phím c?a b?n & van b?n d?u vào m?t cái nhìn th?t m?i & c?m giác. Ki?m tra này du?c cá nhân hoá thi?t k? bàn phím TouchPal c?a b?n ngay bây gi?! Ði và nh?n du?c nó! Hon n?a, hàng tram ch? d? mi?n phí và xinh d?p dang ch? dón b?n. ? Thông báo? -Ð? kích ho?t các Theme mi?n phí dùng th? TouchPal tím th? sáu bàn phím, b?n c?n TouchPal bàn phím 5.7.0.7 ho?c ? trên, dó l?a ch?n c?a hon 300 tri?u ngu?i trên th? gi?i. -Click vào dây d? cài d?t bàn phím Emoji TouchPal cho mi?n phí. ? Mu?n thêm các ch? d?? -B?m vào bi?u tu?ng 'Ch? d?' trong bi?u tu?ng c?a TouchPal trên thanh công c?, t?n ua thích ch? d? nóng có. ? Tìm th?y thêm hàng ngày c?p nh?t tin t?c và ch? d? m?i nh?t ch? theo chúng tôi trên Facebook!? http://on.FB.me/1eIdj46 ? B?n cung du?c hoan nghênh d? chia s? l?i khuyên v? ch? d? c?a chúng tôi ho?c cho chúng tôi bi?t nh?ng gì lo?i ch? d? yêu thích c?a b?n. Có l? th?i gian ti?p theo b?n s? tìm th?y nó!? http://on.FB.me/1NjcQ3T ? B?n cung có th? k?t n?i v?i các fan hâm m? hàng d?u c?a chúng tôi. ? http://on.FB.me/1GzQEwG ? Các tính nang mi?n phí c?a TouchPal Emoji Keyboard? d?y màu s?c-900+ & cute Emoji, bi?u tu?ng c?m xúc và bi?u tu?ng m?t cu?i cho mi?n phí. -Làm vi?c cho t?t c? các ?ng d?ng, bao g?m các ?ng d?ng ph? bi?n nhi?u: Facebook Messenger, Twitter, Whatsapp, Wechat, Google Talk, dòng, vv. -H? tr? t?t c? các ch? d? ua thích bàn phím. -Tùy bi?n bàn phím ch? d?, emojis và 85 + ngôn ng? là t?t c? trong m?t trong nh?ng bàn phím Emoji FREE TouchPal. N?u b?n thích ch? d? bàn phím này, xin vui lòng h? tr? chúng tôi b?ng cách dánh giá nó. Thêm ý tu?ng & ph?n h?i? Liên h? v?i chúng tôi qua email: cathyjohnson1501@gmail.comPanda Pop
Paper.IO

Alphabetical

Genres