Endless Demolition Ramp Car

Brilliant Gamez

Racing

com.brilliantgamez.ramp.car

Thành ph? c?a b?n Sân choi cho tr?n derby phá h?y và b?n t?o sóng & l? noi ngh? ngoi và nh?ng con du?ng r?t riêng c?a cái ch?t c?a b?n. L? giao thông rider, trên mái nhà nh?y, l? noi ngh? ngoi và tiêu h?y derby dang di?u c?a quá kh?; ng?i phía sau bánh xe c?a m?t chi?c xe xtreme xe t?i do?n du?ng xe mô ph?ng nhu m?t tù nhân tr?n thoát và t?n hu?ng s? s?p d? c?a xe ô tô và h?y di?t league derby mô ph?ng v?i m?t twist m?i. Ði nhanh và t?c gi?n nhu b?n di g?p tr? ng?i, d?p xe ô tô, dua xe gi?n d? ho?c lái xe b?t t?n trong xtreme xe làm cho chi?c xe derby nh?y trong không trung, b?i vì này tiêu h?y derby game s? mang l?i cho b?n t?t c? các h?p c?a cu?c tàn sát, lái xe b?t t?n, stunt xe arena, phá h?y chi?c xe, xe hoi l?t thách th?c và c?nh sát du?i theo xe cùng nhau trong m?t trò choi don v?i luu lu?ng truy c?p rider k? nang và dâm xe trò choi. B?n là m?t ngh? nghi?p hu?ng hình s? và m?t tay gangster grand, m?t lãnh chúa ch? cu?p tài s?n c?a riêng b?n hình s? gangster squad và bây gi? th?m chí m?t tù nhân tr?n thoát. Ðó là th?i gian d? phá v? mi?n phí v?i xe diên do?n du?ng c?a b?n trong k? nang lái xe và noi ngh? ngoi highway, t? th?i gian khó khan c?a nhà tù và nh?n du?ng nhu b?n tr? thành m?t ph?n c?a derby h?y di?t di?u khi?n và c?m th?y tim d?p h?p c?a thách th?c lái xe b?t t?n và c?c GT dua c?nh tranh l?t xe hoi. M?c tiêu chính c?a b?n là ch? c?n không d?p nát chi?c xe c?nh sát và c?nh sát whrilpool demolition derby, nhung cung d? xe l?t t?t c? các tay dua du?ng ph? mà d?n theo cách c?a luu lu?ng truy c?p rider và né tránh du?i theo xe c?nh sát v?i dua xe gi?n d? & v? tai n?n xe hoi. Nh? d?n dây lái xe thách th?c nghiêm tr?ng b?n là m?t tù nhân tr?n thoát và ph?i nh?c nh? gangster t?i ph?m thành ph? r?ng b?n v?n còn ? dây Godfather. Lái xe trong xe hoi và thoát kh?i c?nh sát demolition derby s? là m?t mi?ng bánh cho b?n; nhung d?ng s? d? l?t chi?c xe c?nh sát hay b?t k? luu lu?ng truy c?p ho?c highway rider xe mà di theo cách c?a b?n vì nó s? không làm h?ng GT c?a b?n t? d?ng do?n du?ng xe hoi ? t?t c? trong b?t k? cách nào. Bi?n d?i các tuy?n du?ng qu?c l? trong m?t luu lu?ng truy c?p th?i gian th?c vô t?n trong xe lái xe, ng?i phía sau bánh xe l?t xe hoi do?n du?ng n?i, l?a ch?n gi?a t?c d? và phong cách nhu b?n b?t du?ng vào cái ch?t thì l?t xe và làm cho xe hoi bay ? m?i hu?ng. Nhung d?ng d? m?t tâm trí c?a b?n trong các h?p c?a flipping nguyên nhân xe luu lu?ng truy c?p c?a b?n t?p trung ch? y?u là d? phá v? mi?n phí t? du?i theo xe c?nh sát. Mái nhà nh?y bây gi? là vi?c c?a l?ch s?. V?i Highway Derby do?n du?ng xe hoi Flip 3D, dó là th?i gian d? th?c hi?n các pha nguy hi?m xe hoi c?c doan, tr? thành nh?ng chi?n binh du?ng chuy?n tuy?n du?ng vào tru?ng di?n viên dóng th? dua. Trong trò choi t? d?ng c?c GT kinh nghi?m tích c?c và t?c gi?n vô t?n dua ch?ng l?i xe c?nh sát trong khi hi?n th? v? b?c hoàn h?o Xe stunt nhu b?n di xe xtreme phá h?y chi?c xe do?n du?ng này. Ðu?ng cao t?c Derby do?n du?ng xe hoi Flip 3D là noi ngh? ngoi lai l? m?i trong trò choi xe hoi d? di qua chi?c xe bay, mái nhà nh?y pha nguy hi?m và phá h?y derby trò choi. Nhu nó s? dua các pha nguy hi?m phá h?y và xe hoi d?n m?t c?p d? m?i. Highway Derby do?n du?ng xe hoi Flip 3D, b?n là m?t tên t?i ph?m ngu?i dã tr?n thoát kh?i nhà tù tù mi?n phí, và trong xtreme demolition do?n du?ng xe dang c? g?ng d? m?t c?nh sát xe du?i theo duôi t?t c?, trong khi ch?ng minh r?ng b?n dã và v?n là nhà vua và b? già c?a real gangster thành ph? t?i ác này. Tính nang chính: Ðo?n du?ng tron xe x? lý Ðo?n du?ng n?i giao thông b?t t?n tuy?t v?i xe Rider mô ph?ng Xe ?n tu?ng Flipping và thi?t h?i mô hình t?i noi ngh? ngoi Highway Môi tru?ng tuong tác 3D và hi?u ?ng âm thanh Duy nh?t dáng s? Destruction Derby dua kinh nghi?m Thu?ng th?c m?t s? lái xe diên và làm cho chi?c xe dang bay trong t?t c? các hu?ng d?n Vô t?n xe lái xe d?y v?i các pha nguy hi?m và c?c l?t xe thách th?c Tuy?t v?i c?nh sát du?i theo xe và dua xe gi?n d? Cung c?p cho chúng tôi m?t shout và hãy g?i cho chúng tôi thông tin ph?n h?i t?i: https://www.Facebook.com/Brilliant-Gamez-1082414228494674/?fref=TS&ref=br_tfAlphabetical

Genres