Electric Screen Live Wallpaper

BlackBird Wallpapers

Personalization

com.blackbirdwallpapers.electricscreen

Màn hình di?n s?ng wallpaper-d?p mi?n phí live wallpaper v?i hi?u ?ng tia sét, 10 + HD hình n?n tr?u tu?ng, l?p lánh có hi?u l?c và nhi?u hon n?a. Ch?m vào màn hình và b?n s? th?y tia ch?p theo ngón tay c?a b?n và nghe di?n kêu. TÍNH NANG: -10 + HD hình n?n tr?u tu?ng -Hi?u ?ng màn hình di?n (di?n c?m ?ng hi?u l?c) -Hi?u ?ng âm thanh k? thu?t di?n -Ði?u này hình n?n HD ho?t hình d?y d? h? tr? d?nh hu?ng ngang và trông tuy?t v?i trên di?n tho?i di d?ng và thi?t b? tablet và h? tr? màn hình chuy?n d?i -Ði?u này ?ng d?ng n?n s? ng? khi di?n tho?i c?a b?n là không ho?t d?ng, do dó, di?u này hình n?n s?ng không s? c?ng pin c?a b?n -Th?t m?n màng hình d?ng 3D hình ?nh d?ng Làm th? nào d? thi?t l?p di?u này hình n?n mi?n phí v?i màn hình di?n có hi?u l?c trên màn hình di?n tho?i c?a b?n: nhà? ?ng d?ng? Cài d?t? Màn hình hi?n th?? Hình n?n? Hình n?n màn hình? Hình n?n s?ng? Màn hình di?n s?ng Wallpaper Ki?m tra tài kho?n c?a chúng tôi d? thêm hình n?n s?ng d?p mi?n phí Ði?u này hình n?n HD live mi?n phí dã du?c th? nghi?m và s? r?t t?t trên các thi?t b? nhu Samsung Galaxy S7, Samsung Galaxy Note 3, HTC M9Alphabetical

Genres