Books for Kids

Appgeneration - Radio FM , AM and FM Music, News

Education

com.appgeneration.books4kids

Ð?c truy?n cho tr? em chua bao gi? nhu là thú v? và d? dàng nhu bây gi?. V?i "Cu?n sách cho tr? em", b?n có m?t k? sách v?i m?t s? các tuong tác và giáo d?c các câu chuy?n và các trò choi. T? di?n thi?u nhi d?n nay câu chuy?n giáo d?c th?c t? hon, nó cung c?p m?t lo?t các cu?n sách mà s? làm cho tr? em k?t h?p h?c t?p v?i ni?m vui! Tr? em di qua các c?t m?c phát tri?n l?n và ?ng d?ng này cung c?p nh?ng câu chuy?n dó s? gi?m b?t cang th?ng và khuy?n khích h? d? c?i thi?n k? nang giao ti?p c?a h? b?ng cách cung c?p cho h? nh?ng kinh nghi?m m?i. Ð?c d?c, các tuong tác cung nhu các trò choi d?c trung trong các cu?n sách s? cho phép các tr? em d? tang s? t? tin c?a h? và c?i thi?n k? nang c?a h? khi h? di cùng, m?t cu?n sách t?i th?i di?m. "Sách cho tr? em" tang cu?ng và kích thích s? sáng t?o c?a tr? em cùng m?t lúc nhu là nó cung c?p cho h? m?t n?m b?t t?t các nguyên t?c co b?n c?a ngôn ng? và k? nang tu duy h?p lý hon. Nó là m?t công c? r?t h?u ích cho t?t c? m?i ngu?i mong mu?n cung c?p cho tr? em tuy?t v?i và da d?ng n?i dung d? cho h? d? ca ng?i nh?ng kinh nghi?m m?i và d?t du?c ki?n th?c trong khi có vui v?! Câu chuy?n nhi?u hon s? d?n m?i tháng...Bus Rush

Alphabetical

Genres