Latest African Dress Design

Amilova Apps

Lifestyle

com.amilova.AfricaFashionStyle

Thi?t k? trang ph?c châu Phi là m?t ?ng d?ng mà cung c?p cho b?n nhi?u ý tu?ng b?ng cách nhìn th?y b? suu t?p ?nh c?a xu hu?ng an m?c h?p th?i trang th?i trang Châu Phi. Nh?ng ý tu?ng mà chúng tôi hi?n nay nhu: Ankara th?i trang áo dài Phong cách th?i trang Asoebi Ghana và Tanzania th?i trang phong cách Phong cách th?i trang t?ng Xu hu?ng trang ph?c châu Phi Thi?t k? th?i trang Châu Phi ban d?u du?c b?t d?u v?i r?t nhi?u d?ng v?t da và lông thú. T?t c? di?u này là m?t ph?n c?n thi?t c?a trang ph?c và n?n van hóa. Tuy nhiên, v?i th?i gian, nh?ng phát tri?n thành qu?c t? ch?p nh?n và tìm ki?m sau khi thi?t k?. Ngày nay các ph?n ?ng v?i m?t show th?i trang Châu Phi là to l?n. Trong s? các lo?i s?i du?c s? d?ng cho qu?n áo là raffia palm, day, lanh và l?a. T? nhiên thu?c nhu?m t? rau qu? và các khoáng ch?t du?c s? d?ng d? t?o ra màu s?c d?c dáo c?a màu s?c. Châu Phi m?c và trang ph?c d? dá mùa hè c?a b?n Mùa b?n s? qua b?t c? di?u gì, s? luôn luôn ý tu?ng phong cách châu Phi th?i trang d? làm cho b?n luôn trông quy?n ru và d?p b?t c? noi nào và b?t c? khi nào b?n di. Ngoài ra, nh?ng trang ph?c có th? du?c k?t h?p v?i các ph? ki?n thích h?p d? b?n dã nh?n du?c cái nhìn sang tr?ng. Ví d?, b?n nên có áo so mi Hoa, sassy váy, ph? ki?n mát m?, túi xách d?p, quy?n ru dép và trang ph?c mát m? nhu nh?ng m?t hàng mà ph?i du?c s? h?u trong th?i gian mùa hè. Nh?ng ngu?i hoàn toàn s? sáng mùa hè và m?c th?i trang c?a b?n cho các ph? n? da den. Khan x?p Africa hi?n d?i Ngoài ra, b?n cung có th? deo in hoa c?a chi?c váy ng?n, qu?n jean và áo so mi, váy màu t?i, maxi, qu?n short mùa hè và nhi?u ngu?i khác cho các trang ph?c hàng ngày vào mùa hè. Cho complexions t?i, màu t?i s? di t?t k? t? khi h? hoàn toàn có th? b? sung cho các hình. Tuy nhiên, các b?n in hoa là ngu?i do?t gi?i nh?t c?a mùa xuân mùa hè. Xu hu?ng trang ph?c châu Phi Nh?ng qu?n áo Phi cung c?p nhi?u màu s?c khác nhau, thi?t k? và v?t li?u mà có th? du?c deo. Ð? có du?c m?t phù h?p, b?n có th? duy?t các ý tu?ng hình ?nh trang ph?c châu Phi d? tìm th?y nh?ng b? trang ph?c mà b?n s? mu?n d? m?c. Ý tu?ng thi?t k? h?p th?i trang Châu Phi an theo phong cách duong d?i v?i b?n in L?a ch?n phong cách an m?c châu Phi trên thi?t k? hi?n d?i, có ph?i là b? t?c in cho xung quanh các qu? c?u vàng. Nh?ng ngu?i du?c dua ra t? các thi?t k? khác nhau vào các qu?c gia khác nhau. Tuy nhiên, b?n in và các m?u du?c l?y c?m h?ng t? b? t?c Châu Phi. Ch?c ch?n, b?n s? yêu các k?t h?p màu s?c. Thi?t k? phong cách th?i trang Châu Phi quy?n ru nhìn Ð?i v?i nh?ng ngu?i tìm ki?m các ý tu?ng th?i trang cho ph? n? da den, b?n c?n ph?i bi?t v? co b?n r?ng h? nên m?c qu?n áo d? có du?c cái nhìn quy?n ru. V?i phi váy th?i trang, b?n s? du?c truy?n c?m h?ng và tìm m?t trong dó phù h?p v?i b?n m?t cách hoàn h?o t? trang ph?c chính th?c cho gi?n d?, th?nh tho?ng an, b?n có th? nh?n du?c nh?ng c?m h?ng v? bài vi?t này. Du?i dây là m?t s? mát Phi in trang ph?c ph?i du?c th? nghi?m và b?n s? th?y làm th? nào b?n có th? an m?c thanh l?ch.Alphabetical

Genres