Parkour Simulator 3D

Akadem

Simulation

com.akademgp.ParkourSimulator3DStuntsAndTricks

Ch?y và làm th? thu?t parkour tuy?t v?i v?i khách s?n Parkour Simulator 3D th?c parkour dào t?o trò choi cu?c s?ng! Nhi?u chu?ng ng?i v?t, th? thu?t parkour tuy?t v?i hon d? th?c hi?n, và thêm h?p d?m b?o! V?i này parkour c?c và freerunning b?n có m?t co h?i d? tr? thành t?t nh?t á h?u parkour. Nó là m?t trong t?t nh?t parkour ch?y trò choi! Chào m?ng d?n v?i thành ph? parkour! Ctitzens c?a noi này thu?ng xuyên tham gia vào nhi?u parkour, trò choi chi?n d?u. Tham gia vào các trò choi khó khan parkour v?i ph? bi?n nh?t thành ph? parkour á h?u. Parkour c?c k? th? do?n và th?c t? d?i s?ng parkour dào t?o dang ch? d?i b?n trong trò choi này thoát parkour. Làm th? nào d? choi Parkour Simulator 3D: -tránh né trái/ph?i d? tránh chu?ng ng?i v?t -nh?y qua / tru?t theo nh?ng tr? ng?i không th? tránh kh?i -nh?y cao lên cao -dài nh?y d? nh?y qua m?t kho?ng cách. Tham gia m?t trong parkour tuy?t v?i nh?t ch?y trò choi và tr? thành t?t nh?t trong s? các v?n d?ng viên parkour khác. Mô ph?ng Parkour 3D là: -Tuy?t v?i cu?c s?ng th?c parkour runner v?i di?u khi?n don gi?n; -thành ph? parkour tuy?t v?i cho các trò choi khó khan parkour; -sim parkour và freerunning v?i th? thu?t parkour th?c t?; -các nhi?m v? thoát parkour tuy?t v?i; -parkour chi?n d?u trò choi v?i best parkour á h?u; -h?p vô c?c du?ng ch?y! Xem nhu th? nào d?n nay b?n có th? di trong thách th?c này parkour và freerunning!Panda Pop
Paper.IO

Alphabetical

Genres