Raft Survival Craft.io

NotNowY

Simulation

com.SPDeveloper.SurvivingOnRaft

Trò choi ban d?u: https://goo.gl/hf3OJj Ðây không ph?i là trò choi chính th?c/real. C?a b?n là không còn b? m?c k?t trên m?t hòn d?o, nhung trên bè. Ðây là m?t th? công và thu th?p các trò choi. Nhi?m v? c?a b?n là d? ti?p t?c m? r?ng nó trong khi b?n l?y các m?c c?n thi?t d? th? công m?t cái búa, co s?, tr? c?t và nhi?u hon n?a. B?n s? c?n nh?ng s?i dây, kim lo?i và g? d? b?t d?u ch? t?o. Phát hành. Có v? d? dàng? Hãy suy nghi t?t hon m?t l?n n?a, b?i vì m?t con cá m?p s? du?c ? g?n dó, vì v?y b?n t?t hon xem ra cho anh ta, nhu ông có th? an m?t mi?ng c?a b?n bè m?t l?n trong m?t th?i gian. V?n còn trên d?u phiên b?n beta/alpha. C?m th?y t? do d? cung c?p cho b?t k? d? xu?t.Alphabetical

Genres