imikimi photo frames

Proaps

Photography

com.KimiwebkaPhotoFrames

Bây gi? trang trí hình ?nh c?a b?n v?i khung hình ch?t lu?ng cao, mà làm cho b?n c?m th?y r?ng hình ?nh c?a b?n du?c treo lên trên các ápphích :) Imikimi webka ?ng d?ng cho phép b?n thêm tích tr? khung hình ?nh yêu thích c?a b?n t? thu vi?n ho?c mang nó t? máy ?nh c?a b?n. tính nang: ? HD ch?t lu?ng tích tr? khung. ? Giao di?n ngu?i dùng r?t t?t. ? Không có k?t n?i internet là c?n thi?t. ? Thi?t l?p hình ?nh làm hình n?n. ? Luu vào th? nh? SD ? Xoay hình ?nh c?a b?n và phóng to ho?c thu nh? b?ng ngón tay c?m ?ng. Luu ý: Ði kèm v?i m?t noi mà trình biên t?p ?nh, thêm hi?u ?ng khác nhau d? nâng cao hình ?nh c?a b?n tru?c khi thêm HD tích tr? khung. Thêm các van b?n v?i nhi?u phông ch?, kích thu?c & màu tùy ch?n trên khung.Alphabetical

Genres