Agent A: A puzzle in disguise

Yak & Co

Puzzle

co.yakand.agentaapuzzleindisguise

N?u b?n mu?n thoát kh?i trò choi, b?n s? yêu thích d?i lý A! Tr? ti?n m?t l?n, không mua hàng trong ?ng d?ng! AGDA các trò choi c?a nam 2016! *** 4/5 touch Arcade "dây là m?t trong nh?ng trò choi m?o hi?m có th? choi nh?t và ít nh?t là b?c b?i tôi dã choi, và nó nói d?n s?c m?nh c?a thi?t k? trò choi nó là tuy?t v?i." AppUnwrapper "Ð?i lý A c?m th?y nhu m?t cái gì dó th?c s? d?c bi?t." Ð?i lý A, nhi?m v? c?a b?n m?i v?a d?n t? tr? s? chính. Nhu thu?ng l? tiêu di?t này truy?n sau khi nh?n du?c. Nhi?m v? này là c?a t?i da t?m quan tr?ng d? có du?c nó có hi?u qu? ngay l?p t?c. NHI?M V?: Ruby-La-Rouge. Ðu?c bi?t d?n k? thù spy và nguy hi?m predator dã nh?m m?c tiêu các d?i lý bí m?t c?a chúng tôi. Nhi?m v? c?a b?n là d? tìm và ch?p này vixen vindictive. Cô dã là trên radar c?a chúng tôi cho m?t s? th?i gian bây gi?, Tuy nhiên intel ti?t l? d?ng co c?a cô là không rõ ràng. Chúng tôi c?n b?n làm theo Ruby, sau dó xác d?nh v? trí và thâm nh?p vào hang ? bí m?t c?a mình. M?t l?n bên trong nó là b?t bu?c r?ng b?n phát hi?n ra k? ho?ch c?a cô. Oh và d?i lý... ph?i c?n th?n. Hoa h?u La Rouge có m?t huong v? cho sa th?i các tác nhân nhu mình. T? nh?ng ngu?i sáng t?o c?a nòng n?c ngon d?n 'Ð?i lý A: A câu d? trong ng?y trang', m?t trò choi d? theo ch? d? gián di?p cho di?n tho?i thông minh, viên nén và erm... Shoephones?! B?n choi nhu là tác nhân A, nhi?m v? c?a b?n (n?u b?n ch?n d? ch?p nh?n nó) là d? xâm nh?p vào noi ?n náu bí m?t c?a Ruby La Rouge và tóm ho?c neutralise m?c tiêu. Khám phá phong cách 60s v?i ch? d? th? gi?i d?y d? c?a retro contraptions lai, ?n xúc, Ti?n ích và thông minh logic d?a trên câu d?. Nhung du?c c?nh báo... Ruby La Rouge là không có gián di?p d? du?c dua nh?. Khám phá m?t mê cung c?a perplexing câu d? trong trò choi này k? qu?c c?a mèo và chu?t mà s? có b?n t? h?i cho dù b?n là mèo... ho?c chu?t!! Thông báo di?u gì dó l? ho?c ra kh?i ch? d?ng? Làm cho tinh th?n chú thích và quan sát (gi?ng nhu m?t d?i lý bí m?t t?t) s? h? tr? b?n trong vi?c gi?i quy?t các câu d? khó khan sau này. Khi b?n khám phá noi ?n náu bí m?t Rubys, thu th?p các d?i tu?ng và s? d?ng chúng khéo léo là r?t quan tr?ng trong vi?c Unlock m?t d?u v?t c?a câu d? d?n b?n g?n gui hon bao gi? h?t v?i m?c tiêu c?a b?n! Các tính nang c?a d?i lý A: * Nam 1960 phong cách l?y c?m h?ng t? ngh? thu?t * 15 phòng d? khám phá, 30 hàng t?n kho d?a trên câu d? và màn hình 20 câu d? * 7 thành t?u d? thu th?p cho các th? san trophy trong t?t c? chúng ta Là b?n d? thông minh d? outsmart Ruby? Ði vào th? gi?i thú v? c?a các gián di?p v?i d?i lý m?t bây gi?! ------------- Ð?i lý A không c?n b?t k? di?u kho?n d?c bi?t. N?u cho phép hi?n th? khác v?i truy c?p m?ng, vui lòng xem l?i c?p phép trên thi?t b? Android c?a b?n.Angry Birds Rio
Angry Birds
Avakin Life

Alphabetical

Genres