Duzzle

Zero-One

Puzzle

fr.zerokcm.summy

Giải quyết các câu đố toán học Qua hơn 120 độ, loại bỏ tất cả các số trong mỗi hội đồng quản trị. Nếu số tiền là 6, chọn 1, 2 và 3 (1 + 2 + 3 = 6). Họ sẽ giảm 0, 1 và 2. 0 sẽ disapeared. Mục tiêu là để loại bỏ tất cả các số. Lời khuyên: Chọn số lớn hơn lúc đầu. Chúc may mắndc unchained
dragon city
dragon city
dragon city
dragon city

Alphabetical

Genres