Siberian Survival: Winter 2

TaigaGames

Adventure

com.taigagames.siberiansurvivalwintertwo

San, cá, chi?n d?u ch?ng l?i k? thù, xây d?ng noi trú ?n và làm cho l?a tr?i d? t? b?o v? mình t? l?nh l?nh v?i ph?n ti?p theo mô ph?ng s? s?ng còn n?i ti?ng - Siberian Survival: mùa dông 2! B?n là m?t ngu?i b? m?t trong r?ng Siberia-s?ng sót sau v? tai n?n tàu và tìm th?y chính mình ? gi?a hu không. Nh?ng khu r?ng tuy?t bao ph? tr?ng d?y v?i các loài d?ng v?t hung d?, nhung b?n có th? tìm th?y ? dây d? th?c an và nu?c quá. Và, t?t nhiên, b?n nên tìm g? d? làm cháy- ho?c dông l?nh s? an c?p cu?c s?ng c?a b?n! Có v? nhu r?ng mùa xuân s? không bao gi? d?n, nhu v?y s?ng sót ? t?t c? các chi phí v?i Siberi Survival: trò choi mùa dông 2! Không làm dông l?nh! S? d?ng công c? d?c bi?t s?ng ?n xung quanh ho?c th? công c?a riêng b?n. Xây d?ng m?t noi trú ?n v?i m?t lò su?i d? ?n t? dóng bang l?nh! B?n có c?m th?y s? hãi quaking v?i l?nh? Nâng c?p k? nang s?ng sót c?a b?n san b?n, thu th?p và crafting! Khám phá r?ng d?t x?u, tránh cu?c h?p v?i tích c?c Siberi k? thù ho?c san chúng d? làm cho b?a an ti?p theo c?a b?n. Tìm th?y vu khí và các công c? khác c?a s? s?ng còn ho?c th? công cho mình! Nhung th?c s? c?n th?n! Nhi?t d? ngoài tr?i có th? là kho?ng-30 d?, xây d?ng m?t dám cháy d? gi? cho mình ?m áp! Nó là quá l?nh ? dây! Tìm ho?c xây d?ng noi trú ?n ?n, san cho các d?ng v?t hoang dã d? có du?c th?c ph?m và tìm th?y nu?c ? l?i còn s?ng! An m?c n?ng nhi?t trong v? giáp m?i c?a Siberi predator da và di tìm cu?c phiêu luu trên r?ng dông l?nh c?a các trò choi! Tìm noi khác thu?ng, gi?ng nhu tàn tích c?a ngôi nhà c?a ranger, quân s? co s? ho?c th?m chí c? pagan ngôi d?n cu! Làm sáng t? t?t c? bí m?t c?a các badlands không thân thi?n và làm t?t nh?t c?a b?n d? ? còn s?ng! Tâm trí c?a ngu?i s?ng sót ch? s?-s?c kh?e, sung mãn, t? l? nu?c và t?t nhiên, s? ?m áp t? l?! Tránh l?nh suong-dó là dúng cách d? ch?t! San b?n d?ng v?t d? nuôi nhân v?t c?a b?n, c?t cây d? l?y g? và s? d?ng c?a b?n cu?p d? xây d?ng m?t ngôi nhà và ? l?i còn s?ng! Ð?ng quên d? ki?m tra tình tr?ng c?a ngu?i s?ng sót-Ð?ng d? nó tr? thành màu d?! Gi? cho mình an, ?m áp và ng? t?t. Ðó là co h?i duy nh?t d? t?n t?i trong di?u ki?n kh?c nghi?t này! Th? Siberi Survival: Mùa dông 2-các trò choi tuy?t v?i d? vu?t qua n?i s? hãi dóng bang l?nh! T?n t?i Siberi: các tính nang mùa dông 2: Siberi badlands nhu là Sân choi c?a b?n-tuy?t bao ph? khu r?ng noi sinh s?ng c?a d?ng v?t san m?i nguy hi?m C?p nh?t h? th?ng ngh?-chúng tôi dã thêm nhi?u công th?c n?u an m?i! San d?ng v?t d? tìm th?c an và b?o v? b?n kh?i cu?c t?n công c?a d?ng v?t an th?t Nh? t?t c? nh?ng ngu?i s?ng sót c?a ch? s? và các tr?ng thái d? s?ng- và d?ng quên d? t? b?o v? mình t? l?nh! Làm sáng t? t?t c? bí m?t c?a Siberi r?ng d? ? còn s?ng Gi? l?p cu?i cùng t?n t?i trong di?u ki?n mùa dông kh?c nghi?t Choi này mô ph?ng cu?i cùng t?n t?i trong không gian 3D, khám phá Siberi r?ng, san b?n d?ng v?t và xây d?ng noi trú ?n không d? dóng bang cho d?y d?! Nâng cao s? s?ng còn c?a b?n, san b?n, thu th?p và crafting k? nang! Thu?ng th?c Siberi Survival: Trò choi mùa dông 2 trong 3D!Smashy Road
Subway Surfer
Super Hero

Alphabetical

Genres