Spelling Games & Test App

SpellingClassroom

Educational

com.spellingclassroom.game.spellingtest

SpellingClassroom.com cung c?p cho quá trình cách m?ng mà trò choi h?c t?p tuong tác t?n d?ng d? làm ch? chính t? và t? v?ng t? danh sách. Ph? bi?n nh?t c?a các bài h?c tuong tác nhu chúng tôi ki?m tra chính t?, th? Flash, nhanh chóng Speller và Word Jumble bài h?c và ki?m tra t?t c? có trong ?ng d?ng SpellingClassroom c?a chúng tôi. Trong vài tu?n t?i, chúng tôi s? có thêm b? sung các mô-dun cho d?n khi chúng tôi ?ng d?ng guong SpellingClassroom.com trong ch?c nang. Và dây là m?t ?ng d?ng mi?n phí! Các ?ng d?ng SpellingClassroom d?n cài d?t s?n v?i hàng tram l?p thích h?p t? danh sách cho chính t? và t? v?ng. Nó là d? dàng nhu cách ch?n c?p l?p c?a h?c viên và l?a ch?n gi?a 40 + bài h?c/danh sách cho c? l?i chính t? và t? v?ng. Cho các thành viên phí b?o hi?m SpellingClassroom.com, don gi?n ch? c?n dang nh?p vào b?n cung có th? truy c?p vào danh sách c?a b?n tùy ch?nh t? trên ?ng d?ng SpellingClassroom, ph? nh?c bài h?c và bài ki?m tra s? du?c luu và sinh viên s? nh?n du?c m?t d?ng xu trò choi thông qua các bài h?c và bài ki?m tra. N?u b?n có b?t k? v?n d?, xin vui lòng liên h? v?i trên du?i dây h? tr? liên k?t: Website: http://spellingclassroom.com/ Email: admin@spellingclassroom.comSmashy Road
Subway Surfer
Super Hero

Alphabetical

Genres