Vista Golf

Shallot Games, LLC

Sports

com.sg.vistagolf

Vista Golf là m?t don gi?n nhung thanh l?ch golf mini trò choi, du?c xác d?nh b?i s?c nét di?u khi?n và s? c?nh tranh b?t t?n c?a các khóa h?c m?i m?i tu?n. Chúng tôi mu?n t?o ra các hình th?c tinh khi?t nh?t c?a sân golf mini trong túi c?a b?n, do dó, n?u b?n tìm ki?m ni?m vui và s? th?t v?ng, Vista Golf trò choi c?a b?n. Ch? d? c?nh tranh: M?i tu?n, c?nh tranh cho v? trí hàng d?u trên kh?p ba 18-l? khóa h?c. Vào cu?i m?i tu?n, ba nhà lãnh d?o du?c trao vuong mi?n, và ba sân d?p m?i s? du?c m? ra. Vô h?n ch? d?: Thu giãn và vui choi nhu xa nhu b?n mu?n chúng tôi khóa h?c b?t t?n hoi l?n hon-hon-quy d?nh-kích thu?c. Tính nang: -khóa h?c m?i 3 m?i tu?n! -Qua-n?n t?ng leaderboards! -Nh?ng thành t?u v?i phù hi?u m? khóa! -Vô h?n ch? d?! -Ðon gi?n kéo và b?n di?u khi?n!Alphabetical

Genres