Next Gen Science Standards

MasteryConnect Inc

Education

com.masteryconnect.NGSS

Xem các tiêu chuẩn khoa học thế hệ tiếp theo trong một ứng dụng miễn phí thuận tiện! Một tài liệu tham khảo rất lớn cho giáo viên, phụ huynh và học sinh để dễ dàng đọc và hiểu các tiêu chuẩn. Nhanh chóng tìm thấy tiêu chuẩn bằng cách sắp xếp chủ đề hoặc từ khóa tìm kiếm khác nhau. Các ứng dụng NGSS là một sản phẩm của MasteryConnect (www.masteryconnect.com) hợp tác với Hiệp hội giáo viên khoa học quốc gia (www.nsta.org/ngss). Nội dung tiêu chuẩn và NGSS thương hiệu trong các ứng dụng là © bản quyền năm 2013 đạt được, Inc. Tất cả các quyền.Alphabetical

Genres