Galaxy Glitter Emoji Keyboard

Colorful Art

Personalization

com.kkkeyboard.emoji.keyboard.theme.GalaxyGlitter

B?t c? ai yêu Thiên Hà và Long lanh s? yêu ch? d? bàn phím Galaxy Glitter Emoji này. Làm cho di?n tho?i c?a b?n thú v? nh?t trong s? các b?n bè c?a b?n b?ng cách grabbing ch? d? bàn phím Galaxy Glitter Emoji này. Thu?ng th?c hài hu?c gõ v?i ch? d? bàn phím Emoji Galaxy Long lanh. ? Thông báo? Ð? s? d?ng ch? d? bàn phím Galaxy Glitter Emoji này, xin vui lòng t?i bàn phím Emoji t? Emoji Keyboard - d? thuong, bi?u tu?ng c?m xúc cho mi?n phí d?u tiên. Thêm mát m? ch? d? và các tính nang dang ch? b?n có! Bàn phím Emoji là m?t bàn phím Emoji free, thông minh và d?y màu s?c cho Android giúp b?n d?u vào nhanh hon 3000 emoji, bi?u tu?ng c?m xúc, m?t cu?i, sticker và van b?n ph?i d?i m?t v?i v? trí ti?n l?i ? kh?p m?i noi bao g?m c? tin nh?n, van b?n, email và chat v?i xã h?i ?ng d?ng vv. Ðó là bàn phím Emoji t?t nh?t cho Android v?i hon 100 ch? d? d?p, c? ch? thông minh lo?i và t? d?ng chính xác, cao tùy ch?nh màu s?c, b? trí, phông ch? và h? tr? hon 55 ngôn ng?. Ði?m n?i b?t c?a bàn phím Emoji ? HON 3000 EMOJI & BI?U TU?NG C?M XÚC – Nhanh nh?p emoji trong thông báo, van b?n, email, ghi chú và trò chuy?n v?i các ?ng d?ng xã h?i -Smart emoji d? doán d? phù h?p v?i emoji cho t? ng? c?a b?n -Van b?n ph?i d?i m?t bao g?m (? °??? °), (?) ? Ð?U VÀO NHANH & THÔNG MINH -N?p hàng d?u vào s? -C? ch? gõ v?i d?ng n?i xem hàng tru?c -T? d?ng chính xác và thông minh ti?p theo l?i d? ngh? -T? di?n hon 30 ngôn ng? khác nhau ? CH? Ð? Ð?P -Hon 100 ch? d? d?p -Ti?p t?c tang ? TÙY BI?N CAO -Thay d?i kích c? và phân b? trí nhu b?n mu?n -Nh?n phím tùy ch?nh âm thanh -Bàn phím tùy ch?nh màu s?c, phông ch? và hình n?n ? CÁC TÍNH NANG TIÊN TI?N KHÁC -Sao chép, c?t, dán và mui tên phím -B?ng t?m d? nhanh chóng sao chép và dán Tham gia Facebook c?a chúng tôi: https://www.facebook.com/kkemojikeyboard Theo chúng tôi trên Twitter: https://twitter.com/kkemojikeyboard Ð? bi?t thêm chi ti?t, vui lòng tham kh?o c?a chúng tôi FAQ:https://emojikeyboard.uservoice.com B?n mu?n giúp d? trong các n? l?c d?a phuong hoá và xin vui lòng liên h? v?i kkemojiandroid@gmail.com. C?m on!Glow Hockey

Alphabetical

Genres