Board Kings

Jelly Button Games

Casual

com.jellybtn.boardkings

Xin chào và chào m?ng b?n d?n v?i h?i d?ng qu?n tr? các v? vua! Tham gia b?n bè và gia dình c?a b?n là m?i và thú v? tr?c tuy?n nhi?u h?i d?ng qu?n tr? trò choi mi?n phí! G?p g? ban c?a b?n! Ch?n th?n tu?ng c?a b?n và ném các con xúc x?c! Xây d?ng thành ph? l?n nh?t cho th? c?a b?n! Ném các con xúc x?c và ki?m du?c ti?n nhu b?n di! Các con xúc x?c s? quy?t d?nh noi b?n di! B?n quy?t d?nh nh?ng gì d? làm v?i ti?n xu c?a b?n! N?u b?n may m?n, b?n s? h? cánh trên g?ch thu?ng và giành chi?n th?ng tuy?t v?i ph?n thu?ng và tang! Nhung hãy nh? r?ng, nó không ph?i là t?t c? v? may m?n, dó là v? chi?n lu?c và k? nang. Xây d?ng thành ph? c?a b?n! S? d?ng các d?ng ti?n d? xây d?ng và phát tri?n các thành ph? c?a b?n! Leo lên d?n b?ng cách m? r?ng dân s? th? c?a b?n. Càng có nhi?u b?n xây d?ng, th? thêm b?n s? có! Xây d?ng thành ph? th?nh vu?ng tuy?t v?i nh?t m?i th?i d?i! Càng có nhi?u b?n xây d?ng, l?n hon b?ng s? tr? thành! B?o v? tàu c?a b?n! Ð? b?o v? thành ph? c?a b?n t? ngu?i l? và khác mischiefs unwelcomed b?n c?n h? cánh trên tr?m c?nh sát! Nâng c?p các d?n c?nh sát d? tri?n khai xe ô tô c?nh sát! An c?p t? b?n bè c?a b?n Giành chi?n th?ng ti?n xu c?a b?n bè b?ng cách h? cánh trên ngói an c?p! Không tìm th?y thành ph? giàu có nh?t? Không ph?i lo l?ng! B?n s? giành chi?n th?ng ti?n c?a ngu?i khác là t?t! Tính nang ti?n thu?ng giành chi?n th?ng! Ð?t trên g?ch thu?ng và giành chi?n th?ng các tính nang d?c bi?t cho các h?i d?ng c?a b?n! Ti?n xu ph?! Xe ô tô c?nh sát ph?! Nó luôn luôn là m?t chi?n th?ng d? có nhi?u hon b?n bè c?a b?n! Tham b?n bè c?a b?n ban! Hop trên tàu và ch?n nh?ng ngu?i b?n mà b?n nh? nh?t! B?n cung có th? ph?i tr? m?t chuy?n vi?ng tham nh?ng ngu?i dã t?i h?i d?ng c?a b?n. Khi d?n tham thành ph? c?a b?n bè, b?n có th? ném các con xúc x?c và: S? h?u tòa nhà b?n bè c?a b?n! *** Phá h?y thành ph? c?a ngu?i khác! *** An c?p ti?n xu b?ng cách phá v? ngân hàng heo con c?a ngu?i khác! *** Xem ra cho c?nh sát! Ho?c b?n có th? nh?n du?c ném vào tù! Ð? du?c gi?i thoát b?n s? c?n ph?i ném m?t dôi ho?c tr? ti?n ph?t! Tr? thành vua ban, bây gi?! Nó là mi?n phí d? choi, nhung b?n cung có th? mua các kho?n m?c b? sung v?i ti?n th?t. N?u b?n không mu?n s? d?ng tính nang này, xin vui lòng vô hi?u hóa mua hàng trong ?ng d?ng trong thi?t b? c?a b?n cài d?t. B?t k? d? xu?t hay ý tu?ng m?i? G?p b?t k? v?n d?? Chúng tôi yêu c?u th? c?a chúng tôi! B?n có th? ti?p c?n v?i nhóm h? tr? c?a chúng tôi t? bên trong các trò choi! H?i d?ng qu?n tr? c?a b?n dang ch? d?i!Bus Rush

Alphabetical

Genres