KSTP Weather Mpls-St.Paul

Hubbard Broadcasting, Inc.

Weather

com.hbi.wdtinc.android.kstp

Các ?ng d?ng th?i ti?t KSTP cung c?p c?a b?n d?a phuong th?i, th?i gi?, di?u ki?n hi?n nay, tuong tác radar, Ðài phát thanh th?i ti?t và bão tr?c ti?p theo dõi cho Minneapolis / St Paul ho?c noi dã bao gi? b?n. Quan tr?ng nh?t, nó s? t? d?ng c?nh báo b?n v?i s?ng Weather Radio khi th?i ti?t kh?c nghi?t là d?ng d?u theo cách c?a b?n d?a trên d? báo chính xác các da giác du?c nh?m m?c tiêu. Các ?ng d?ng khác g?i cho b?n thông báo cho th?i ti?t x?y ra b?t c? noi nào ? qu?n c?a b?n. Chúng tôi ch? thông báo cho b?n n?u b?n dang th?c s? b? ?nh hu?ng. Nh?n du?c c?nh báo d?a trên yêu thích c?a b?n, luu v? trí hi?n t?i c?a di?n tho?i c?a b?n ho?c v? trí. B?n cung có th? xem theo yêu c?u và streaming video tr?c ti?p.Alphabetical

Genres