Choco Smash (Unlimited Lives)

GameVille Studio Inc.

Strategy

com.gameville.chocosmashunlimited

Nh?n du?c c?a b?n Smash sô cô la v?i cu?c s?ng không gi?i h?n! Charlie x?y ra m?t cu?c phiêu luu m?i trong th? gi?i sô cô la tuy?t v?i này. Ông mu?n tr? thành m?t b?c th?y sô cô la. Ð? làm di?u dó, ông s? có d? có du?c d?n lâu dài c?a ch? nhân sô cô la và d?i m?t v?i anh ta trong m?t tr?n d?u sô cô la. Giúp Charlie th?c hi?n theo cách c?a mình d?n lâu dài sô cô la. Hãy s?n sàng d? d?i m?t v?i nh?ng thách th?c khác nhau và d? giúp các nhân v?t khác quá! Choco Smash là c? di?n phù h?p v?i trò choi, noi b?n c?n ph?i phù h?p v?i ít nh?t 3 tuong t? nhu sôcôla d? di?m s? di?m. Không ph?i t?t c? m?i th? là c? di?n m?c dù. Trong sô cô la Smash b?n có th? phù h?p v?i sô cô la c?a b?n v?i di chuy?n chéo quá! Tính nang: -Hon 80 c?p d? thách th?c. -Ðu?ng chéo di chuy?n bao g?m. -Tác ph?m ngh? thu?t tuy?t v?i. -C?t truy?n awesome. -Âm nh?c t?t d?p. -Trong ?ng d?ng mua hàng.Clash Royale
Crossy Road

Alphabetical

Genres