Little Big City 2

Gameloft

Casual

com.gameloft.android.ANMP.GloftL2HM

Chuy?n d?i các hòn d?o nhi?t d?i r?t riêng c?a b?n thành m?t vùng dô th? nh?n nh?p ngoài s?c tu?ng tu?ng c?a b?n wildest! Trong này mô ph?ng qu?n lý hàng d?u thành ph?, b?n s? làm vi?c v?i th? tru?ng và cohorts c?a ông k? qu?c d? xây d?ng nó thành thiên du?ng t?t nh?t có th?. PHÁT TRI?N CÁC U?C MO C?A B?N Ch?n phong cách m? r?ng c?a b?n: ông trùm công nghi?p, th?n d?ng công ngh? ho?c ngh? nhân van hóa. Truy c?p vào các thành ph? c?a b?n bè d? xem nh?ng ?nh hu?ng c?a chi?n lu?c phát tri?n khác nhau. M? khóa các d?a danh duy nh?t và các tòa nhà: h? s? s?n xu?t da d?ng các ngu?n l?c mà gi? cho thành ph? c?a b?n h?p d?n cho các công dân m?i. THU?NG TH?C M?T CÂU CHUY?N H?P D?N Giúp các th? tru?ng wacky làm cho các quy?t d?nh quan tr?ng d? d?t du?c m?c tiêu c?a mình thành công. Chú ý d?n l?i khuyên c?a các c? v?n c?a b?n d? di?u hu?ng các tình hu?ng khó khan. KINH NGHI?M M?T THÀNH PH? SÔI Ð?NG X? lý s? ki?n t? nhiên b? ?nh hu?ng b?i thi?t k? d?c dáo c?a thành ph?. Hãy phá v? các báo cáo hàng ngày tin t?c recap thành t?u m?i nh?t c?a b?n. Tr? thành ông trùm sáng t?o nh?t th? gi?i t?ng có--và xây d?ng t?t nh?t, quá! _____________________________________________ Truy c?p vào trang web chính th?c c?a chúng tôi t?i http://www.gameloft.com Theo chúng tôi trên Twitter lúc http://glft.co/GameloftonTwitter ho?c nhu chúng tôi trên Facebook t?i http://facebook.com/Gameloft d? có thêm thông tin v? t?t c? các tiêu d? s?p t?i c?a chúng tôi. Ki?m tra các video và trailers trò choi trên http://www.youtube.com/Gameloft Khám phá blog c?a chúng tôi t?i http://glft.co/Gameloft_Official_Blog cho bên trong scoop vào t?t c? m?i th? Gameloft. _____________________________________________ ?ng d?ng này cho phép b?n mua hàng ?o trong các ?ng d?ng và có th? ch?a qu?ng cáo bên th? ba có th? chuy?n hu?ng b?n d?n m?t trang web bên th? ba. Ði?u kho?n s? d?ng: http://www.gameloft.com/conditions/ Chính sách b?o m?t: http://www.gameloft.com/privacy-notice/ Th?a thu?n c?p phép ngu?i dùng cu?i: http://www.gameloft.com/eula/?lang=enAlphabetical

Genres