Animal Escape Free - Fun Games

Fun Games For Free

Action

com.fungames.animalescape

CH?Y ÐI! CH?Y ÐI! CH?Y ÐI! Ch?n d?ng v?t c?a b?n và thoát kh?i nh?ng nông dân t?c gi?n tru?c khi quá mu?n! R?t nhi?u ni?m vui và thách th?c thông qua t?n c?p. M?t trò choi tuy?t v?i cho m?i l?a tu?i! -BAY và d?u g?ch ngang v?i up s?c m?nh tuy?t v?i -Né tránh và nh?y nh?ng tr? ng?i t?t c? -thu th?p các b?p d? tang -D? dàng di?u khi?n, ch? c?n tru?t và khai thác -giao di?n hoàn toàn t?i uu cho di?n tho?i thông minh và máy tính b?ng -m?t cu?c phiêu luu mát m? cho m?i l?a tu?i (yeah! t?t c? m?i ngu?i!) Vui choi v?i b?n bè c?a b?n Làm cho nó trong khi nó là mi?n phí V?n không thuy?t ph?c? Ch? c?n xem video c?a chúng tôi trên youtube: http://www.youtube.com/watch?v=TTIwpQHHfkc Và có m?t cái nhìn c?a chúng tôi dánh giá: -Cu?i cùng ch?y m?t trò choi v?i các m?c tiêu khác nhau thú v?. Trò choi tuy?t v?i! -Tôi nghi r?ng dó là m?t ni?m vui r?t trò choi! -C?n th?n! Ðây là m?t trò choi r?t nghi?n! -Không th? ch? d?i d? m? khóa t?t c? d?ng v?t -Trò choi cho tôi 13 tu?i & tôi choi thú v?, chúng tôi thay phiên nhau! -Trò choi r?c r?... m?i c?p d? là khác nhau -Ðây là m?t trò choi d?c ác! Nó là m?t con gà funky -Trò choi mi?n phí này là tuy?t v?i! -Các trò choi vui v? d? choi, con v?t d? thuong, cung có r?t nhi?u th? do?n khác nhau. Gi? cho tôi gi?i trí?Angry Birds Rio
Angry Birds
Avakin Life

Alphabetical

Genres