FoodKick

FRESH DIRECT HOLDINGS

Shopping

com.foodkick.android

Nh?n du?c các th?c ph?m mà làm cho th?i di?m này. Trong ít nh?t là m?t gi?. Ð?i v?i nh?ng ngu?i yêu th?c ph?m ngu?i mu?n s?ng m?t cách t? nhiên và t?o ra nh?ng kho?nh kh?c ahhhmazing (aka b?n), FoodKick là m?t ?ng d?ng di?n tho?i di d?ng mà curates d?ch v? d?c dáo an hàng ngày và cung cung c?p s?n ph?m, th?t, h?i s?n và s?a tuoi. Chúng tôi th?m chí có th? có nó d?n c?a c?a b?n trong ít nh?t là m?t gi?! Em gái thuong hi?u c?a FreshDirect, FoodKick k?t n?i b?n d?n tuoi ngon nh?t, ngon nh?t tìm th?y trong th?c ph?m, d? u?ng và l?i s?ng, y?u t? c?n thi?t d? b?n có th? nh?n du?c nh?ng gì b?n mu?n cho hôm nay và ngày mai. Chúng tôi s? cung c?p cho b?n: -Hàng ngày curated picks an tuoi -Tùy bi?n các b?a an và gi?i pháp -S?n xu?t trang tr?i tuoi, th?t, cá và chan nuôi bò s?a -Các th?c ph?m hoàn h?o và booze ghép n?i các khuy?n ngh? t? d?i tuy?n c?a chúng tôi -Kim b?m phòng d?ng th?c an và nhà c?n thi?t Vì v?y, v? co b?n, không c?n k? ho?ch ho?c ch?y errands bao gi? tr? l?i. #score Chúng tôi hi?n dang cung c?p t?i Manhattan, Brooklyn và Queens, nhung chúng tôi dang m? r?ng nhanh chóng! Ði v?i chúng tôi, theo chúng tôi trên Twitter và Instagram: @foodkick và trên Facebook: facebook.com/FoodKick. Có thông tin ph?n h?i v? ?ng d?ng c?a chúng tôi? Cho chúng tôi m?t shout t?i (tech@foodkick.com) cho chúng tôi bi?t nh?ng gì b?n<3 or what you'd like to see. or="" what="" you'd="" like="" to=""></3 or what you'd like to see.>Flip Diving

Alphabetical

Genres