DI.FM Radio

Digitally Imported Inc

Music & Audio

com.audioaddict.di

DI. FM Radio là d?ch v? radio tr?c tuy?n hàng d?u cho ngu?i hâm m? âm nh?c di?n t?. ?ng d?ng m?i du?c thi?t k? l?i c?a chúng tôi cung c?p hon 90 kênh âm nh?c di?n t? và m?t l?a ch?n r?ng l?n c?a n?i dung d?c quy?n và không khí d?u tiên, b?n không th? tìm th?y b?t c? noi nào khác. T?t c? âm nh?c c?a chúng tôi là tay ch?n b?i nh?ng ngu?i dam mê âm nh?c di?n t? t? kh?p noi trên th? gi?i. Tìm th?y phong cách yêu thích c?a b?n bao g?m c? Trance, House, EDM, khiêu vu, s?nh, Chillout, Techno, Ambient, và nhi?u hon n?a trong cách b? trí m?i tr?c quan. Thi?t k? m?i c?a chúng tôi làm cho nó d? dàng hon bao gi? h?t d? tìm và khám phá âm nh?c m?i. S? d?ng các b? l?c phong cách d? tìm và luu yêu thích c?a b?n, ho?c khám phá l?ch cho DJ cho th?y và chuong trình phát sóng tr?c ti?p. Ghé tham chúng tôi tr?c tuy?n t?i www.di.fm d? tìm hi?u thêm. TÍNH NANG: -Nghe 90 + kênh tay l?p trình âm nh?c di?n t? -Không ch?c ch?n mà kênh d? ch?n? Danh sách các phong cách là d? s? d?ng -Dòng nh?c t? các ?ng d?ng m? ho?c trong n?n -Ði?u khi?n âm thanh và xem theo dõi tiêu d? t? màn hình khóa -Luu kênh yêu thích c?a b?n d? truy c?p nhanh chóng và d? dàng sau dó -Xem chuong trình hi?n t?i và s?p t?i dài phát thanh d?c quy?n trên di?n t? nh?p kh?u -S? d?ng b? d?m th?i gian ng? roi vào gi?c ng? d? âm nh?c mà không c?n tháo k? ho?ch d? li?u c?a b?n -Thi?t l?p d? li?u tr?c tuy?n ý thích khi s? d?ng m?ng di d?ng so v?i WiFi -Chia s? các bài nh?c yêu thích c?a b?n và các kênh trên Facebook, Twitter, ho?c b?ng emailDrive Ahead
Dumb Ways To Die

Alphabetical

Genres