Organs 3D (Anatomy)

Ing. Victor Michel Gonzalez Galvan

Medical

com.androiddevelopermx.blogspot.organos3d

Cho th?y m?t mô hình ba chi?u c?a các co quan co th? con ngu?i và m?t mô t? c?a t?t c? chúng. ?ng d?ng này du?c thi?t k? d? b? sung cho các nghiên c?u v? gi?i ph?u y h?c, sinh h?c ho?c khác. Ch?m vào m?i co quan nhu tim, não, ph?i, H? th?ng sinh s?n, gan, ru?t non, bu?ng tr?ng, tinh hoàn, d? dày, th?n, v.v... thông tin du?c hi?n th?. Th?c t?, h?u ích và có giá tr? thông tin gi?i ph?u trong tay c?a b?n. Tài li?u tham kh?o d? giáo d?c ti?u h?c, Trung h?c, d?i h?c ho?c van hóa nói chung. tính nang: * H? tr? ngôn ng??? Ti?ng Anh, ti?ng Pháp, ti?ng B? Ðào Nha, ti?ng Tây Ban Nha. * Phóng to. * Xoay 3D * ?n ho?c hi?n th? thông tin. * Ð?i chi?u gi?a Nam và n? co quan. * Mi?n phí C?p Nh?t. * M?i co quan gi?i ph?u du?c hi?n th? trong m?t màu khác nhau. * Mô t? r?t chi ti?t. * Khuy?n cáo ph?n c?ng B? vi x? lý 1 GHz ho?c nhi?u hon. 1 GB RAM ho?c nhi?u hon. Màn hình HD.Alphabetical

Genres