Age of Civilizations Europe

Lukasz Jakowski

Strategy

age.of.civilizations.europe.jakowski

Tu?i c?a n?n van minh châu Âu là m?t bi?n d?a trên chi?n lu?c trò choi mà trong dó d?i tu?ng c?a b?n là d? th?ng tr? th? gi?i. B?n d?: -Châu Âu | [270 t?nh] -Châu Âu nh? | [165 t?nh] Ðon d?t hàng du?c g?i tru?c khi m?i vòng. S? lu?ng don d?t hàng b?n có th? g?i trong m?i vòng du?c gi?i h?n b?i di?m di chuy?n c?a b?n cho vòng dó. Sau khi don hàng du?c g?i, n?n van minh th?c hi?n nh?ng hành d?ng theo th? t? l?n lu?t, ng?u nhiên khi b?t d?u c?a m?i vòng. B?n d? -Th? dô là t?nh quan tr?ng nh?t c?a m?t n?n van minh. N?u b?n m?t v?n c?a b?n cho 3 bi?n, n?n van minh c?a b?n s? không còn t?n t?i. N?u b?n n?m b?t m?t n?n van minh c?a th? dô, b?n nh?n du?c t?t c? các t?nh. V?n có m?t ti?n thu?ng phòng ng?: + 15% và m?t ti?n thu?ng công kích: + 15%. Th? dô có t?t c? các tòa nhà dã xây d?ng. -Trong su?t các t?nh là trung l?p. T?nh v?i các màu s?c thu?c v? n?n van minh khác. -B?n có th? leo lên b?n d?. Ð? tr? l?i quy mô tiêu chu?n, dôi t?p b?n d?. N?u quy mô là khác v?i các tiêu chu?n trên minimap, b?n có th? xem '!' ? góc trên bên ph?i. -S? d?ng các nút n?n kinh t? và dân s? d? xem giá tr? kinh t? và dân s? c?a m?i t?nh. S? d?ng nút ngo?i giao d? xem ch? s? h?u c?a m?i t?nh và tham gia vào ngo?i giao (xem don d?t hàng - ngo?i giao). Kho b?c -Ti?n du?c thêm vào kho b?c c?a b?n thông qua thu? thu nh?p du?c d?a t?t c?a n?n van minh t?t c? dân và n?n kinh t?. Ti?n là subracted t? c?a kho b?c d? b?o trì quân s?, mà là d?a off c?a b?n s? ti?n c?a các don v? quân d?i (don v? bi?n có m?t b?o trì cao hon so v?i các don v? trên d?t). Ðon d?t hàng - xem bình thu?ng -Di chuy?n: di chuy?n các don v? t? m?t trong nh?ng t?nh khác. B?n có th? di chuy?n gi?a các t?nh b?n ki?m soát ho?c t?n công m?t n?n van minh c?a t?nh. -Tuy?n d?ng: tuy?n d?ng các don v? c?a t?nh dã ch?n. Ði?u này chi phí ti?n b?c và du?c gi?i h?n b?i s? dân c?a t?nh. Tuy?n d?ng t? m?t t?nh làm gi?m dân s?. -Xây d?ng: xây d?ng m?t tòa nhà ? t?nh du?c l?a ch?n (xem vi?c xây d?ng các lo?i). Ði?u này chi phí ti?n b?c. -Disband: lo?i b? các don v? c?a t?nh dã ch?n. Ði?u này làm gi?m quân b?o trì. -Chu h?u: t?o ra m?t nhà nu?c chu h?u v?i các n?n van minh khác. -Ph? l?c: mang d?n m?t nhà nu?c chu h?u tr? l?i du?i s? ki?m soát d?y d? c?a b?n. Ðon d?t hàng - ngo?i giao xem -Chi?n tranh: tuyên b? chi?n tranh trên m?t n?n van minh. -Hòa bình: g?i m?t d? ngh? hòa bình m?t n?n van minh. N?u du?c ch?p nh?n, n?n van minh c?a b?n s? không còn có chi?n tranh. -Hi?p u?c: g?i m?t d? ngh? Hi?p u?c cho m?t n?n van minh. N?u du?c ch?p nh?n, các n?n van minh không th? t?n công m?i khác cho 5 viên d?n. Ði?u này có th? du?c h?y b? qua m?t tr?t t? chi?n tranh m?t vòng tru?c. -Liên minh: g?i m?t d? ngh? liên minh v?i m?t n?n van minh. N?u du?c ch?p nh?n, n?n van minh dó s? h? tr? b?n trong n? l?c quân s? c?a b?n. S? d?ng l?nh chi?n cho quân d?ng minh bi?t m?c tiêu c?a b?n là ai. -Ðá: k?t thúc m?t liên minh v?i m?t n?n van minh. -H? tr?: dua ti?n cho m?t n?n van minh. Các lo?i xây d?ng -Pháo dài: cung c?p cho m?t t?nh ti?n thu?ng qu?c phòng. -Watch tháp: cho phép b?n xem s? lu?ng quân d?i trong t?nh lân c?n. -C?ng: cho phép các don v? d? di chuy?n xu?ng bi?n. Các don v? t?i bi?n có th? di chuy?n tr? l?i vào b?t c? vùng d?t t?nh, th?m chí n?u nó không có m?t c?ng. N?n van minh 193 Chu h?u Nh?ng thành t?u ngo?i tuy?n và tr?c tuy?n Offline và Online Hall of Fame Choi trò choi các d?ch v? Google ban lãnh d?o và nh?ng thành t?u! Ng?u nhiên placment Ði?n ng?u nhiên Trò choi ng?u nhiên K?ch b?n: -Th? gi?i hi?n d?i -nam 1914 -1936 -1939 -1941 -Chi?n tranh l?nh -N?n van minh vi d?i nh?t -Tu? ch?nh k?ch b?n! Ba lo?i khác nhau c?a suong mù c?a chi?n tranh: -Off -Tiêu chu?n -Ð?y d? Hu?ng d?n Ngôn ng? có s?n -Ti?ng Anh -Ceština -Español -Deutsch -Français -Italiano - ??? -Nederlands -Ba Lan -Português -Nga - ??? -Türkçe - ???? - ???? - ??????? Ð?c bi?t nh? vào t?t c? các d?ch gi?! Liên h?: jakowskidev@gmail.comAngry Birds Rio
Angry Birds
Avakin Life

Alphabetical

Genres