هواشناسی امروز

Kaykay

Weather

weather.today

هواشناسی امروز, نرم افزار آسان و ساده است که اجازه می دهد تا شما را به دیدن آب و هوا در تمام کشورهای جهان، فقط نام شهرستان می خواهید را انتخاب کنید و آن را فراهم می کند دمای کنونی، شرایط آب و هوایی فعلی.Weather today, easy and simple application which allows you to see the weather in all countries of the world, just choose the name of the city you want and it provides the current temperature, current weather condition.Alphabetical

Genres